Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BISSCHOPPELIJKE AANBEVELINGEN.

Utrecht, 4 Jan- 1907-

Dat in zoo'n korten tijd eene tweede uitgave verschijnt van uw verdienstelijk werk: „Het h. Misoffer en zijne ceremoniën" bewijst genoeg, hoe uw arbeid wordt op prijs gesteld.

Moge uw werk door velen gelezen worden en er toe bijdragen om, door een beter begrijpen van de mystieke beteekenis der ceremoniën, de godsvrucht bij het h. Misoffer te bevorderen.

f H. VAN DE WETERING,

aartsb. v, utrecht.

Mechelen, 22 Jan. 1907.

„Het h. Misoffer en zijne ceremoniën" bevat belangwekkende en nuttige uitleggingen aangaande het verheven Sacrificie onzer altaren en is allerbest geschikt, om hetzelve met meer aantrekkelijkheid en met groote vrucht te doen bijwoonen. Daarom wensch ik, dat uw zoo leerrijk boek zich zoo veel mogelijk ook in ons duurbaar bisdom verspreide.

•j. DES. JOS.

aartsb. van mechelen.

Breda, 28 Oct. 1906.

Aan uw werk: „Het heilig Misoffer en zijne ceremoniën" hechten Wij hooge waarde en het is onze hartewensch, dat het toegang vinde tot ieder huisgezin, overtuigd dat het zeer bevorderlijk zal zijn aan den godsdienstzin.

f P. LEIJTEN,

bisschop van breda.

Sluiten