Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Hertogenbosch, 3 Nov. 1906.

„Heth. Misofifer en zijne ceremoniën, een verklaring van Mystiek en Liturgie door M. C. Nieuwbarn O. P., S. Theol. Lect.". achten Wij een schoon en zeer nuttig werk, dat aan geestelijken en leeken gaarne door ons wordt aanbevolen, f VV. VAN DE VEN,

BISSCHOP VAN* 's HERTOGENBOSCH.

Roermond, 31 Oct. 1906.

Het verschijnen van uwe degelijke verhandeling over het h. Misoffer kan ik niet anders dan met de grootste ingenomenheid begroeten. Immers hoe meer de Geloovigen bekend zijn met het wezen van het H. Offer en met de mystieke beteekenis van de daarmede verbonden ceremoniën, met des te meer geloof en godsvrucht zullen zij zich bevlijtigen aan dat offer deel te nemen.

Het is dan ook mijn hartewensch, dat Uw doelmatig en duidelijk geschreven werk in den ruimsten kring verbreiding vinde. Inhoud, uitvoering en prijs bieden daari voor wel voldoenden waarborg.

f J. H. DREHMANNS,

BISSCHOP VAN ROERMOND.

(

Haarlem 3° Oct. 1906.

Met volkomen instemming en groote waardeering, hebben Wij vernomen, dat UEerw. plan heeft de beteekenis der kerkelijke ceremoniën, in het bijzonder die van het h. Misoffer, op bevattelijke wijze aan het geloovig volk te verklaren. Overtuigd van het groote nut, hetwelk hieruit voor het katholiek geloofsleven kan voortvloeien, wenschen Wij U van harte het beste succes met uwe j uitgave en smeeken Wij daarvoor Gods rijksten zegen af.

f AUGUSTINUS, JOSEPHUS,

BISSCHOP VAN HAARLEM.

Sluiten