Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellende Vrienden, een wetenschappelijke omkleeding, zoo veel mogelijk, te moeten prijs geven.

Mocht echter onze verhandeling bij enkelen eene aanleiding zijn tot meer uitvoerige liturgie-studie, dan zal men onder de titel-opgaven der door ons gebezigde literatuur", zeer te waardeeren bronnen aantreffen.

Waar wij aanhalingen noodzakelijk achtten, zijn deze — tenzij ter plaatse anders vermeld — uitsluitend aan de H. Schriftuur of liturgische gebeden ontleend. Dat wij onze vertaling letterlijk naar den latijnschen tekst bewerkten, behoeft geen nadere omschrijving.

Ten slotte nog een opmerking over ontstaan en verklaring der ceremoniën van het h. Misoffer. Deze zijn namelijk niet alle oorspronkelijk ingesteld ter wille van den mystieken zin, maar zij — althans eenige — hebben dien eerst later verworven; meestendeels door het volksgebruik en, zeer spoedig nadien, door de bezegeling der Kerk in de formulieren harer wijdingen en openbare gebeden. Schoon wij die geschiedkundige wording meermalen ter illustratie vermelden, blijft ons hoojddoel uitsluitend : de verklaring van den inwendigen sin der h. Misse en harer Ceremoniën, gelijk zij dien thans in onzen eeredienst bezitten; welke beteekenissen zich dikwerf geheel onafhankelijk van haar „historisch ontstaan" hebben ontwikkeld. Onder deze verklaringen verstaan wij echter in geenen deele de geheel persoonlijke meeningen veler liturgische schrijvers over de ceremoniën der Kerk. Meermalen zijn namelijk, op vrij willekeurige wijzen, toevallig hiervoor plooibare schriftuurteksten pasklaar gemaakt voor overigens zeer stichtende overwegingen.

In verband met ons doel, gronden wij onze geheele

Sluiten