Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiteenzetting met betrekking tot de mystiek en liturgie van het h. Misoffer, uitsluitend op de algemeene-kerkelijke verklaringen, gelijk deze blijken uit: de wijdingen; pauselijke leeringen; ojjicicele gebeden en de theologische verhandelingen.

Nog blijft mij over het voldoen aan een welkomen plicht van erkentelijkheid aan vele behulpzame Vrienden; niet het minst aan den ondernemenden Uitgever, die mij in staat stelde tot dit kleine apostolaat, hetgeen mijn arbeid beoogt, namelijk: een meer algemeen doen begrijpen en daardoor vuriger beminnen der goddelijke schoonheid van het h. Sakrificie der Misse.

En zoo mogen volgende bladen ontvangen worden in talrijke kringen en bij velen tot volleren wasdom doen opbloeien een weldoende liefde tot den goddelijken Zaligmaker in het h. Offer der Kerk.

DE SCHRIJVER.

de verheerlijking van het h. sakrament (disput&):

raffael; rome.

Sluiten