Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zijn hemelschen Vader en schonk zijnen Apostelen de macht en hiermee den plicht, om die onbloedige offerande van zijn goddelijk Lichaam en Bloed te herhalen, welk offer welhaast op de meest smartelijke wijze zou worden voltrokken op het wreede kruis van lijden.

Het involgen van dit Gods-bevel door de eerste Priesters, de Apostelen, en door hunne tallooze opvolgers in den loop der eeuwen, is het voltrekken der h. Misse : het offer van het Nieuwe Verbond.

Want dit toch is waarlijk een offer/ Immers :

a. Zichtbaar zijn de offer-bestanddeelen. Wel zijn het h. Lichaam en Bloed des Heeren aan de waarneming onzer lichamelijke zintuigen onttrokken, maar wij weten, door Christus woord zelve geleerd, dat zij aanwezig zijn onder de voor ons zichtbare gedaanten van brood en van wijn.

b. Dat offer wordt tevens vernietigd, maar die vernietiging is een onbloedige en mystieke, want:

1. Het wezen der h. Misse is namelijk de h. Konsekratie. Krachtens de woorden, alsdan gesproken, worden het h. Lichaam en h. Bloed desHeeren,van elkandergescheiden, tegenwoordig gesteld. Door deze onbloedige scheiding (vernietiging van het offer) wordt het bloedig Offer des Kruises voorgesteld, vertegenwoordigd en vernieuwd.

2. Daarbij, onder die schamele schijnselen van brood en wijn ligt Christus, als vernietigd, terneder; gelijk een „offerlam machteloos tegenover de liefde of verguizing \an goeden en boozen. Nog eindeloos dieper heeft Hij zich hier verdeemoedigd, dan in den armen stal van Bethlehem.

3. Ook hierdoor wordt het offer in zekeren zin aan de vernietiging gewijd, wijl Christus zich in de h. Kommunie als een spijs-offer wegschenkt.

HET H. MISOFFER.

Sluiten