Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

DEH.MIS:CEREMONIËN EN GEBAREN.

,,Dat wij mogen onderhouden zijne geboden en ceremoniën en zijne rechten." III Reg. VIII.

<?reinonïén der h. Misse zijn — om enkele bepalingen voorop te stellen — de reeks der „plechtige handelingen", welke de Kerk bij haren openbaren eeredienst in acht neemt en welke er voor een deel de hooge eerbiedwaardigheid aan bijzetten. Zij hebben de strekking van deze of gene waarheid der

rrplnnfclppf in ppn 7i'n\rn1lp

...

handeling te doen zien. Als de priester b.v. nederknielt voor het Allerheiligste, dan heeft die uitwendige lichamelijke daad de inwendige beteekenis eener aanbidding van den Zaligmaker.

Wanneer teekens of zinnebeelden tot hetzelfde doel door de Kerk in dienst worden genomen, dan spreekt men van symbolen; zoo is b.v. een kruisbeeld een symbool van Christus, den' Gekruiste.

Sluiten