Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

DE HEILIGE MISSE: EEREDIENST.

I. INLEIDING.

„O grootsche en diepe Liturgie, spreek immer „tot onze zielen, draag haar hemelwaarts en ondersteun haar in uwe hoogte".

Dom. Eug. Vandeur O. S. B.

fn het geheimnisvolle Misoffer klopt de hartslag van den geheelen katholieken eeredienst.

Het is namelijk uit en in zich zelve van een eindelooze waarde, aanbiedend aan den hemelschen Vader de oneindige lijdensverdiensten van den goddelijken Zoon. De toepassing evenwel wordt door den Geloovige •n.tiaal u,tekn hand* slechts op eindige wijze verworven en wordt schrift DE«^.e «Ruw bepaald naar de maat van Gods vrijen wil en ook naar die van het levendig geloof en de vurige liefde, kortom naar de ontvankelijkheid der ziele van den aanwezige, den „medeofferaar" des Priesters. Onmetelijk is wel de zee, zou S. Augustinus zeggen, maar een ieder ontvangt slechts een deel volgens den omvang van het vat, waarin hij hare wateren put.

Het ligt dan zonder twijfel in de richting van den roomschen kerkgeest, dat de geloovige zich van dit

Sluiten