Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede-offeraarschap levendig bewust is en den eeredienst der h. Misse (:) met vurigen eerbied volgt, als het hoogheilig sakrificie, dat ook zijn offer is, opgedragen door den dienstdoenden priester.

Mocht het zijn, dat alle geloovigen in staat waren, om in die christelijke overtuiging bij het goddelijk offergeheim tegenwoordig te wezen! Hoe veel voller en waardiger zou het liefdegevoel zich kwijten, zoo velen niet eenigszins gedwongen waren, hunne aandacht meer of minder aan den kerkelijken offer-dienst te onttrekken door gebrek aan kennis der beduidenis van den eeredienst, „Liturgie", der h. Misse.

Het storten van met die heilige handelingen niet samenstemmende gebeden, het volgen van persoonlijke devotiën, het houden van geestelijke lezing en welke uitingen van den godsdienstigen geest dan ook: het is alles slechts een onvolledig tegemoetkomen aan de voor den katholiek beschamende onwetendheid, in het vurig kunnen meeleven met het heiligste, het goddelijke offer, dat op den altaar voor allen wordt voltrokken.

De geheele mis-liturgie toch, heeft tot grondslag de

(') Naar een waarschijnlijke verklaring is het woord mis een verkorting van: missio (wegzending). Dit herinnert aan de dubbele afkondiging tot vertrekken, door den diaken gegeven. De eerste maal, vóór de Offerande, tot de doopleerlingen en publieke zondaren, welke tot den eigenlijken offerritus niet werden toegelaten; de tweede maal tot alle geloovigen, aan het einde der h. Mis, gelijk het ook heden luidt: „Ite, missa est", „Gaat, het offer is voltrokken." Het woord „missa" heeft sedert Paus Gregorius den Groote (t 604) de zeer vele andere benamingen voor „het offer der Kerk" verdrongen.

Volgens anderen wordt mis afgeleid van: missa. De priester is de gezondene (missus) des Heeren, in welken zin S. Paulus hem den „gezant van Christus" heet. Ir. anderen zin genomen, is hij de „algezar.t" van het volk, in zooverre hij uit aller naam den hemelschen Vader het vernieuwde offer van zijn goddelijken Zoon opdraagt. De mystiek zag in dit woord: „hostia missa, de ons geschonken offerande", namelijk Christus zeiven.

Sluiten