Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. ALGEMEENE ORDE DER H. MISSE:

ORDINARIUM MISSAE. (HET MIS-EIGEN.)

De h. Misse wordt door St. Thomas Aq. tweevoudig verdeeld: een „voorbereiding tot" en een „voltrekking van het h. Offer. Wij heeten die hoofdverdeelingen: voormis en offerhandeling.

Het karakter der eerste is onderrichtend en als zoodanig steeds afwisselend; dat der tweede is vereenigend met het Offer des Heeren en blijft immer onveranderd.

I. De „Voormis", een Inleiding; oudtijds de Mis der Katechumenen genoemd, wijl de doopleerlingen en openbare boetelingen, na haar einde (het h. Evangelie,) den tempel hadden te verlaten en de h. Mis slechts voor de gesloten deuren konden volgen. Deze maatregel gold voor de eersten als een noodzakelijk middel om de „Geheimen" der liturgie (disciplina arcani) tegen heidensche oningewijden te beschermen; voor de tweeden als een opgelegde straf en boete.

Zij bestaat uit: liturgische lezingen (epistel, evangelie, profetie); gezangen (introitus, graduale, tractus, alleluja, gloria) en gebeden (kyrie, oraties), welke van het eigenlijke offer onafhankelijk zijn en daartoe slechts inleiden.

II. „De Offerhandelingde „missa Fidelium" (Mis der Geloovigen), de eigenlijke offerdienst, welke uit drie hoofdgeledingen wordt ontwikkeld: de Offerande, Konsekratie, Nu tiging of Kommunie des Priesters. De Offerande is de toewijding aan God van het brood en den wijn.

Sluiten