Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offerspijzen beschouwd worden, om door de wondere werking van Gods Almacht te worden veranderd in het h. Lichaam en Bloed des Heeren.

b. Bovendien, ontstaat het ééne brood niet uit de „veelheid van korenaren", gelijk de ééne wijn uit de persing eener „veelheid van druiven" ? Het is de symbolieke toespeling op de veelheid en verscheidenheid der uitverkorenen, maar allen één geworden door het kruisoffer van Christus; met andere woorden het verzinnebeeldt de zichtbare eenheid der vele ledematen van 's Heeren geestelijk Lichaam, welke de Kerke van Christus beduidt.

c. Ook het ronde hostiebrood heeft om zijn uitwendigen cirkel-vorm, zijne mystieke waarde. Het zegt ons namelijk, dat hier schuil ging „de Zonne der glorie", de „God van oneindigheid" onder die schijnbare wade van het ronde offerbrood.

Met betrekking tot de offer-elementen zelve, gelden twee overoude, strenge, kerkwettige bepalingen :

I. Het brood moet ongedeesemd zijn;

II. De druivenwijn met een weinig water gemengd. De mystiek stemt hiermede volkomen samen. Het

brood moet ongedeesemd (ongezuurd) zijn:

a. Naar het voorbeeld van Christus, welke, op den eersten dag der ongedeesemde brooden het laatste avondmaal met de zijnen vierde.

b. Het brood — dat gekonsekreerd zal worden in het glorieuze Lichaam des Heeren — mag aan geen onzuiver bederf onderworpen worden, daar het zijn moet een symbool van rein- en ongereptheid, en in het bizonder, een waardig zinnebeeld van de vlekkeloosheid dier hemelsche „Godsspijze", welke de christen zal nuttigen.

c. In een moreele toepassing beschouwd, is de volgende

Sluiten