Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overweging van belang, namelijk, dat het ongezuurde brood het duidelijkst de geëischte smetteloosheid des gemoeds uitbeeldt, met welke de geloovige, „onbesmeurd door het zuurdeeg der zonden", aan het „Goddelijk feestmaal des Heeren" zal aanzitten.

Inmiddels (!) heeft de priester een schijnbaar onbelangrijke ceremonie verricht, waaraan de Kerk echter steeds een zeer groot gewicht heeft gehecht, (3) namelijk de VERMENGING VAN WIJN MET WATER.

Overeenkomstig de verklaring van het Concilie van Trente, bedoelt die kerkelijke ceremonie te doen gedenken :

a. Aan de historische meening, dat ook Christus deze handeling bij het laatste avondmaal gesteld heeft, gelijk de overlevering der Kerkvaders reeds van de eerste eeuwen (Justinus, Irenaeus, Cyprianus) ons meedeelt.

b. Aan het uitvloeien van bloed en water uit de zijdewonde des Heeren, waaruit, volgens mystieke omschrijving, Christus' Kerk haar leven ontving. Met die bedoeling bidt dan ook de liturgie:

„Gij o lans, hebt aan de wereld de leventelende zijde des Verlossers geopend, waaruit de Kerk van Christus geboren werd."

c. Aan de twee naturen van den éénen persoon des Zaligmakers: de goddelijke door den wijn, de menschelijke door het water gezinnebeeld, overeenkomstig de voorstelling van den h. Evangelist Joannes in het boek der Openbaringen. En hierom wordt dan ook slechts het water —

(') „De Karthuizers, welke de liturgie der nde eeuw en de Dominikanen, welke die der 13de volgen, verrichten de*e ceremonie vódr de h. mis." Dom Guéranger.

(*) Een ceremonie, welke onder doodzonde verplicht.

Sluiten