Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concedas, ut in omnibus nus (x) en van alle uwe protectionis tuae muniamur heiligen, door wier verdienauxilio. Per eundem Chris- sten en voorbiddingen, Gij turn Dominum nostrum. ons wilt verleenen, dat wij in Amen. alle dingen onder de schutse

uwer bescherming mogen beveiligd zijn. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

In krachtig vertrouwen op hunne voorspraak gaat de priester, naar Jezus' goddelijken wil, het „vlekkeloos offer" aan de Godheid toebrengen, ter uitdelging van 's menschen zondenschuld. Den offeraar van het Oude Verbond gelijk, breidt hij de handen uit over de aanwezige gaven (brood en wijn); hierdoor in symbolen beteekenend, dat de schuldenlasten der wereld worden overgedragen op het aangeboden offer. Aldus wordt de ritueele symboliek van het oude, joodsche sakrificie in hare hoogste zinnebeelding gekerstend, want weldra zal de priester zijn Heiland mogen aanbidden, in de letterlijkste waarheid, als het goddelijk „Offerlam, dat de zonden der wereld op zich heeft geladen". Want waar geene menschelijke boetepleging bij machte zou zijn, om 's hemels gerechtigheid te voldoen, daar heeft Gods dierbare Zoon zich zeiven tot zoen-offer gegeven en vernieuwt zijn Sakrificie van Golgotha telken dage op het heilig offer-altaar onzer roomsche Kerk !

Aldus bidt de priester bij de

(*) Dit gebed bevat behalve de namen der H. Maagd, die der twaalf Apostelen en van eenige Martelaren, namelijk: der eerste Pausen Linu^, Cletus, Clemens, ook van: Xystus en Cornelius, van den Bisschop Cyprianus en den diaken Laurentius, en van vijf leeken; die allen in de derde en vierde eeuw te Rome bizonder werden vereerd.

Sluiten