Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. opclat ook zij allen, „medeofferaars" met hem, den „Koning der Liefde" in dankbaarheid huldigen.

b. Tevens — in mystische toespeling op het oude Testament — wordt hierdoor het Gods-offer den Hemel aangeboden, gelijk ook Israëls priesters hunne sakrificies ophieven naar Jehovah; welke offers niets meer dan een zwakke voorafschaduwing waren van deze vervolledigende, goddelijke vervulling.

c. Een andere, mystieke verklaring, wendt het oog onmiddellijk naar het „Kruisoffer des Heeren", waar het misoffer de heilige vernieuwing van is. Zij beschouwt in dat licht, de opheffing der h. Hostie als de letterlijke, zichtbare voorstelling van „Christus' verhooging" aan het hout des Kruises, welke de Apostel aanbiddend verkondigt.

Dan, gelijk bij de h. Hostie, wordt verhalend en tevens met sobere bewegingen afbeeldend — de Konsekratie van het h. Bloed des Heeren voltrokken.

Hoe is hier alles de nederigste eenvoud, terwijl God zelve zal nederdalen in de handen van zijn priester! Slechts ettelijke woorden voldoen voor Gods liefde, om die onbegrijpelijke wonderdaad te stellen der wezensverandering van het brood en den wijn in het h. Lichaam en h. Bloed van Jezus Christus! Wij zien herhaald het grootsche, meest sobere verhaal der wondere schepping: „Het zij licht'' en het wondere licht was geschapen; of die verhevenste aller mededeelingen — óók slechts enkele woorden groot — welke de tallooze mirakelen insloot der Menschwording van den Zaligmaker: „En het Woord is vleesch geworden".

Dat goddelijk Woord, de Zaligmaker zelve, is na de Konsekratie in ons midden en „gaat zich wegschenken, zoo zegt de H. Joh. Chrys., als het eigendom van een ieder, die Hem wil ontvangen".

Sluiten