Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordige en toekomstige en verleen ons genadiglijk door de tusschenkomstder heilige, glorierijke, immer maagdelijke Moeder Gods Maria en tevens uwer gezaligde Apostelen Petrus, Paulus en Andreas en van alle uwe Heiligen, den vrede in onze dagen, opdat wij, gedragen door den bijstand uwer ontfermenis, én van alle zonde immer gevrijwaard én tegen alle kwelling mogen beveiligd zijn. Door denzelfden Christus, onzen Heer, die met U leeft en regeert in eenheid met God den H. Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Vrede en liefde! De hoofdtonen van dit en der volgende gebeden! De priester heeft met de pateen zich zeiven gekruisteekend; een symboliek van hope, om ook zijn deel te mogen verwerven van dien vrede, waarnaar ieder menschenhart haakt. Daarna drukte hij een kus — zinnebeeld van liefde en vereering — op de pateen, als geestelijke huldiging van dit „nieuwe graf', dat zal dragen Christus „den Vorst des vredes", die „door het bloed zijns kruises den vrede geschonken heeft aan al, wat op de aarde of in de hemelen is".

Tot voorbereiding der priesterlijke Kommunie is reeds bij de slotwoorden der vorige oratie een reeks van

futuris; et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis da propitius pacem in diebus nostris ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Sluiten