Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingen, in betrekking b. v. tot de h. Drievuldigheid of tot den drievoudigen arbeid in Christus leven van: Leeraar,

Offeraar en Stichter.

d. Buitendien ontstond er allengs een meer algemeen gevolgde verklaring, welke in dit werkelijk Lichaam des Heeren (de h. Hostie) een toespelling zag op het „mystieke Lichaam van Christus", namelijk zijne h. Kerk, en wel in haren drievoudigen staat, als: strijdend, lijdend en overwinnend.

Pax f Domini sit f sem- De vrede des Heeren zij

per vobis'j'cum. immer met U,

zegt de celebrant en vormt met een partikel (deel) der h. Hostie drie kruisjes over den kelk, als wilde hij zienderoogen doen verstaan, dat de zoete vrederust slechts wordt verworven door het smartelijk Kruis van Hem, die „het Evangelie des vredes" heeft verkondigd, en „den mensch door dat Kruis verzoend heeft met zijn God .

In mystieken samenhang met deze „bieking des

broods", volgt dan onmiddellijk de

VEREENIGING VAN HET H. LICHAAM EN BLOED, doordat de priester een deel der h. Hostie tot het h. Bloed in den kelk doet nederdalen ('), wat in symbolische vormen de waarheid verzinnebeeldt, dat onder beidt' gedaanten, dat zelfs onder elk deel van ieder, de ccne en geheele Christus onverdeeld tegenwoordig is. Want wél zijn zij beide mystisch gescheiden, maar de geheele Persoon van Christus verblijft levend en glorieus in ieder der gedaanten, en zoo is met het h. Lichaam ook het h. Bloed (per con-

(i) „Deze vereeniging geschiedt: i" om te leeraren, dat Christus' h. Lichaam niet bestond «onder zijn h. Bloed en omgekeerd; 2» dat het ééne sakrament ontstaat uit twee elementen van brood en wijn; 3» dat deze vermenging afbeeldt den terugkeer der Ziel in het Lichaam van Christus . Durandus.

Sluiten