Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

separari permittas. Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus in saecula sa;culorum. Amen.

boden ten allen tijde aanhangen en gedoog toch niet, dat ik ooit van U worde gescheiden. Gij, die met denzelfden God den Vader en den h. Geest leeft en regeert, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

.L>an gaat nij voort in denzelfden geest en toon: Perceptio Corporis tui, Laat het nuttigen van

Domine Jesu Christi, quod uw Lichaam, o Heer Jezus

ego indignus sumere prae- Christus, hetgeen ik niet-

sumo, non mihi proveniat waardige waag te ontvangen,

in judicium et condemna- mij niet tot oordeel en ver-

tionem; sed pro tua pietate werping strekken, maar moge

prosit mihi ad tutamentum het mij door uwe goeder-

mentis et corporis et ad tierenheid een behoed- en

medelam percipiendam; qui heilmiddel zijn naar ziel en

vivis et regnas cum Deo lichaam: die leeft en heerscht

Patre in unitate Spiritus met God den Vader in de

sancti Deus per omnia sae- eenheid des h. Geestes, God,

cula saeculorum. Amen. in alle eeuwen der eeuwen.

Ten slotte: Amen.

Panem coelestem acci- Het Hemelbrood zal ik

piam et nomen Domini ontvangen en den naam

invocabo. mijns Heeren aanroepen.

DE NUTTIGING.

De priester knielt neder — een laatste zinnebeeldige handeling van aanbidding — dan slaat hij driemaal met de rechterhand op de borst — de linker draagt de h. Hostie en zegt in geloovig vertrouwen den hoofdman van Kapharnaum na:

HET N. MISOFFER. g

Sluiten