Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KAZUIFEL (>)

symbolizeert den purperen spotmantel, waarmede men hoonend den „Koning der Joden" verguisde. De daarop afgebeelde kolom is het symbool van de geeselpaal; het kruis, het zinneteeken van den door Christus gedragen kruisbalk. Als „opperkleed" — de andere gewaden beschermend — beeldt zij de eindelooze liefde af, welke Jezus predikte en bovenal in zijn lijdens-offer met de daad heeft beleden.

II. Een meer officïéele, liturgische beteekenis bezat de moreele opvatting. Deze heeft de Kerk zelve, gelijk wij boven reeds zeiden, voor de paramenten bekrachtigd: door de gebed-formulieren, waaronder zij den wijdelingen hare sakramenteele macht schenkt of die bij degradatio ontneemt en ook door de gebeden, welke de priester bij het zich kleeden met de liturgische gewaden, volgens hare eigene voorschriften, heeft te storten. Op dezen ritueelen grondslag ontwikkelde zich de volgende, welsprekende symboliek.

AMIKT.

a. Als bescherming van het hoofd is dit parament de verzinnebeelding van den „helm des heils" (galea salutis), welke naar S. Paulus' woord de bovennatuurlijke verwachting op de hemelsche vergelding is, die ons stevigt in den strijd en als met een „wapenrusting tegen den vijand beschut."

b. Als bedekking van den hals moet hij de zuiverheid

kruist. Oorspronkelijk een doek, gelijk de manipel, waarschijnlijk om b.v. den mond der kommunikanten af te wisschen na het ontvangen van het h. Bloed, (vandaar: orarium).

(') Het opperkleed van den dienstdoenden priester, waarop van voren een kolom, van achteren een kruis is afgebeeld.

Sluiten