Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de historische personen, de kardinalen Riario en di San Giorgio.

Rogier van der Weyden: „Het h. Offer der Misse is de vernieuwing van het h. Offer des Kruises"; blz. 64. Het is het heerlijk middenbeeld van een driestuk — een tryptiek te Antwerpen — uit de voorstelling der „zeven h. Sakramenten", voor den Bisschop van Doornik, Jean Chevrot, bewerkt. Op het voorplan aanschouwen wij den Zaligmaker omhoog, hangende aan het hout des kruises, gehuldigd door zijne getrouwen; op den achtergrond wordt hetzelfde, goddelijke Offer vernieuwd en voortgezet, waar wij den Priester de h. Hostie, ter aanbidding voor de geloovigen, zien opheffen.

Beuroner-School: „Het h. Kruisoffer (de h. Misse) de redding der Geloovige Zielen", (blz. 84). Het eerste woord van den Canon vangt, gelijk wij zagen, met de letter T aan. Daar deze tevens een voorstelling van het h. Kruis is, werd zij zeer spoedig door de vrome „boekverluchters" als een crucifix in de misboeken geteekend; zij werd steeds omvangrijker, tot zij een geheel blad besloeg, voorstellende het volledig „Kruisoffer des Heeren", waarvan de Canon de vernieuwing bevat; tevens bleef ook de aanvangs-T hare versiering behouden.

Bij dit historisch gebruik aansluitend, plaatsten ook wij aldaar een „Kruisiging" en ontleenden een Canon-T aan een veertiend-eeuwsch misboek.

De Beuroner-schilder doet het kruis rusten op de wolken tusschen Hemel en aarde; de h. Maagd Maria, Engelen en Apostelen omringen hun zoozeer beminden Heiland. Als Oorsprong en Einddoel van al het geschapene, — door de eerste en de laatste letter van het grieksche alphabet beteekend — straalt Hij in den

Sluiten