Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Men zal in t Rxtra Hijblad van j.l. Zaterdag gelezen hebben, wat de heer A. VV. Tjaarda van Oranjewoud, die op zijn reis naar Athene onlangs ook den Vesuvius bezocht, op onderhoudende wijze schreef over die werkende kraters en 't binnenaardsche vuur.

Maar niemand voorzeker had vermoed, dat spoedig de Vesuvius weer van zich zou doen spreken door hevige uitbarstingen. 't Was al weer zoo lang geleden, dat hij voor t laatst met dood en verderf gedreigd had — en dan leert men het gevaar geringschatten, zooals ook iedere eeuw in ons lage landje t geloof aan de mogelijkheid eener dijkbreuk weer verzwakt — tot een catestrophe ons wakker roept.

Zoo heeft de Vesuvius nu zijne omgeving doen vlieden van het bed der gerustheid. Reeds sedert eenige dagen kwamen er verontrustende berichten. De berg ging hevig werken. Een nieuwe krater ontstond, die groote hoeveelheden lava uitwierp en eik uur nog breidde de stroom zich uit. Ken dorp, met vernietiging bedreigd, werd nog tijdig ontruimd. Ie Napels viel een aschregen, zoodat men er al dagen lang genoodzaakt was, met eene parapluie over straat te gaan.

Zondag verergerde eensklaps de toestand. Vier, vijf dorpen moesten ten spoedigste ontruimd worden, daar het hier en daar zelfs gloeiende steenen regende. Ook nam men zeer hevige schokken waar.

De radelooze bevolking vluchtte bij duizenden naar Napels, waar de militaire overheden hen herbergen en verzorgen.

Dien dag bereikte de lavastroom een hoogte van 7 M. en eene breedte van 200! Hoe sterk de aschregen is. kan

Sluiten