Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kcclits van ons, zien we een typisch gebouwtje, de Niketempel, of tempel der Overwinning. Omtrent den oorsprong ervan, verkeert men in het onzekere, doch dit weet men er wel van, dat het gebouwtje in 't jaar 1835 door architect Hansen in zijn ouden vorm is hersteld. Het heeft eene lengte van zeven en twintig voet bij eene breedte van achttien voet, terwijl het rust op een onderbouw van drie treden. Aan den voor- èn achterkant bevinden zich vier Jonische zuilen, die eene lengte hebben van veertien voet. Rondom het architraaf bevindt zich eene fries van beeldhouwwerk, welke fries in t geheel zes en tachtig voet lang en anderhalve voet hoog is. \ oor zooverre het beeldhouwwerk nog aanwezig is, moet het slagen voorstellen tusschen Grieken en Harbaren. Voor zooverre het nog aanwezig is, zeg ik, want een gedeelte ervan is in 1801 door een Engelscheti Lord EIgin meegenomen naar Londen, die den namaaksel van terra-cotta er voor in de plaats heeft gelaten.

Als we dit alles opgenomen hebben, keeren we terug naar de 1'ropylaëen. De 1'ropylaëen werden in 't jaar 437 vóór Christus door den architect Mnesikles gebouwd. l)c ingang der I'ropylaëen bestond vroeger uit vijf deuren, waarvan de middelste de grootste was, zooals men nu nog kan zien aan de ruimte tusschen de zuilen. Deze deur gaf toegang tot den zoogenaamden „Heiligen weg", die zich verder voortzette tot den oostkant van het 1'arthenon en waarlangs de 1'anatheensche en Eleusische optochten werden gehouden.

Zoodra we de 1'ropylaëen door zijn, komen we aan een platform, waat het bezaaid ligt met voetstukken. Dit is de plaats, waar \roeger dankoffers werden gebracht aan de goden. Vlak om den hoek der 1'ropylaëen bevindt zich het voetstuk, dat

Sluiten