Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel v. 1850.

Art. 22.

De dienst van de brievenpost tusschen de postkantoren en de gemeenten waar geen zoodanig kantoor bestaat, wordt naar plaatselijke omstandigheden geregeld.

De administratie voorziet daarin, van Rijkswege, door het vestigen van hulpkantoren, ten dienste van eene of meer gemeenten ingerigt, of op eene andere met de plaatselijke gesteldheid overeenkomstige wijze.

In elke gemeente van het Rijk wordt achtereenvolgende en zoodra de omstandigheden dit toelaten, eene gelegenheid tot het ontvangen en verzenden van brieven met de post geopend.

Zoolang dit niet geschied is, blijft het aan de gemeentebesturen, of ook wel aan de belanghebbenden zeiven, overgelaten, zich tot eene der naastbij gelegene postinrigtingen in betrekking te stellen.

In de gevallen bij dit artikel bedoeld, zijn de kosten *a" de bestelling der brieven aan de huizen der ingezetenen niet van regtswege onder het Rijksport begrepen.

Het bedrag van deze kosten wordt door de administratie, na gehouden overleg met de gemeentebesturen, geregeld.

Art. 28.

De gezagvoerders van schepen, uit zee in de havens van het Rijk binnenvallende, en brieven aan boord hebbende met welker overbrenging zij of eenig ander persoon, tot de bemanning van hun schip hehoorende, zijn belast, of van welker aanwezen aan boord zij kennis dragen, zijn verpligt daarvan opgave te doen aan de ambtenaren der

Sluiten