Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zoo dwaas was geweest zoo'11 wezen tot vrouw te nemen, ja zelfs op z'n eigen zwakheid, die toestemming tot dat huwelijk had gegeven.

\V at de familie betrof — ze zat in zak en assche. Gecompromitteerd waren ze — gecompromitteerd! En Jan zei: „daar zie je nou weer de gevolgen van een orthodoxe opvoeding — er gaat geen invloed ten goede van uit;" en ook papa werd schriftuurlijk en riep pathetisch: „het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden maar in kracht," en Truida, die sinds korten tijd les op de Zondagsschool gaf (ze had eerst niet gewild, maar eindelijk toegegeven) Truida wierp ook een lootje in 't zakje en smuuspelde iets van „vrije vroomheid en vrome vrijheid," zoodat per slot van rekening nog dominee Sonnema van alles de schuld kreeg.

Terwijl de familie Smitz zich opwond tot al gloeiender verontwaardiging, maakte Sjoerd aanstalten naar Langwirden te gaan. Hij was innig bedroefd en zag geducht aan tegen die reis, die toch wel vruchteloos wezen zou, maar hij begreep dat 't z'n zedelijke plicht was, en zoo iemand, hij nog misschien iets op Rinske zou vermogen.

Emma kon er niet van uitscheiden. Ze vond haar schoonzuster een bespottelijk, aanstellerig schepsel en had erg medelij met vader en Sjoerd, terwijl ze wel honderdmaal herhaalde: „dat je het van je familie maar hebben moest."

Nog eer hij te Langwirden kwam was 't schandaal

Sluiten