is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND" 's-Gravenhage.

De lotgevallen

van een Zonderlirfg,

door THEOD. M. TROMP,

'232 blz. met 3 platen. Ingenaaid ƒ1.50. Geb. In allegorischen stempélband ƒ1.90.

£ In het Kaaptoht Volksblad van 80 September leest men:

De Tktus maakt melding van zekeren He.ndriks, die met een handkar door geheel Zuid-Afrika reist. Het feit is volkomen waar en aan een ieder bekend, die een beetje in de Transvaal gëreisd heeft, doch Handriks is geen Duitsöher en geen krankzinnige, zooals -in het verhaal doorschemert. Hy is een opréchte Afrikaansche boer, die, na zijn geheele familie en al zijn verwanten verloren te hebben, besloot, om de wereld te gaan zien. aooals hij het noemde. Hij voorzag zich daartoe van een klein wagentje, waarop h\j alle benoodigdheden plaatste als: water, kost, een köffieketeltje enz., dat , nimmer door hem verlaten wordt. Op deze wijze kruiste hij door geheel .. ,t Zuid-Afrika, en kan men hem nu eens in Natal, dan weer te Delagoa-baai,, of een findermaal aan den Limpopo ontmoeten. Talryk waren zijn avonturen, en wie ooit met den oudèn Hendriks gesproken heeft, zal zich verwonderen, hoe hij somtijds het leven er bij afbracht. Tuk op avonturen, door geen enkelen band meer als het ware aan de aarde verbonden en geheel en al oavertehilBé óf zijn* laatste uurtje heden of morgen slaat, tartte h\j de grootste gevaren* sloeg hij nu eens zijn klein daktentje ep te midden der brullende leeuwen, dan weer op het verschroeiende zand der Kalihari, waarheen naui welijks een andere reiziger om de schaarschte van water, zijn schreden durft 4 , richten., tls Jiiet waar, zooals de Times zegt, dat hij tn zón karretje sliep. .

H\i had, zooals wy zeiden, een daktent, dat wil zéggen een lang driehoekig ^ zeil, dat, als het op den grond stond, er uitzag als een dak, waar-

ondwc hij volkomen tegen dekóude 's nachts en tegen de hitte over dag beschermd was. Moest hij een zwacen en steilen bergpas passeeren, dan nam Titf zijn tijd er voor, zette zich neer als hij vermoaid was om uit te blazen, stak zijn pyp op or kookte zijn keteltje» en bekommerde zieh volstrekt niet of hij er vandaag of mcrgeh kwam- Dat de man, die gedurende dertien ja-

Pren op die wijze rondgetrokken heeft, heel wat ondervinding heeft opgedaan, en het land.op züa duimpje kent, behoeft geen,betoog.

i'R- jOÊ SCHOOLWERELD. (Keurig uiterlijk, flinke druk) Met genoegen schrijf ik van dit boek ecne aankondiging, daar die eene hartelijke aanbeveling kan zijn. Het is 'een echt jongensboek. In eenvoudigm en degelijken stijl worden op onderhoudende wijze de lotgevallm. verteld Van een man die Zuid-Afrika doorreist en *** S^luk als slimheid Engelsche oplichters, wilde dieren en-bloeddorstige Kaffers bestrijdt. Toch is het èn door het verhaal zelf èn door de edele karaktertrekken van den held en enkele andere pèrsonen meer dan een avonturenboek. Zonder voorbehoud §f durf ik het voor de schoolbibliotheek aanbevelen.

*8H9HHflflPr' • -—»—:—■ •; ■ ft - Timx 1