Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE AFDEELING.

THEORETISCHE OPHELDERINGEN OVER DE OORZAKEN ONZER ZIEKTEN EN OVER DE VOORNAAMSTE MIDDELEN OM ZE TE VOORKOMEN OF TE GENEZEN.

In deze eerste afdeeling willen wij zoo beknopt mogelijk de natuurlijke, lichamelijke en zedelijke oorzaken opsommen waaruit al onze ziekten ontstaan, en tezelfder tijd in een kort bestek de voornaamste middelen tot behoud en herstel der gezondheid aan de hand geven. Eene ziekte, waarvan men zetel en oorzaak kent, is reeds half genezen.

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de oorzaken onzer ziekten.

17. Een gezond orgaan is zoo lang op normale wyze werkzaam als het niet den kring te buiten gaat van de omstandigheden, welke voor zijn werkdadigheid gunstig zijn. Zoolang deze gunstige omstandigheden dezelfde blijven, kan het door geen ziekte worden aangetast, maar wordt het slechts door ouderdom langzamerhand gesloopt. Het zou dwaas wezen, wanneer men vermeende dat een gezond orgaan de eigenschap bezat om zich zelf ziek te maken; dat het hart uit grilligheid zijn bewegingen kon staken; de longen ophouden met ademen; de hersenen hun denkvermogen doen stilstaan en de maag kon weigeren om de spijzen te verteren; enz. De

Sluiten