Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenden van kwik- en arsenikhoudende middelen ontstaan. Ongesteldheden, door verkeerde geneeskundige behandeling te voorschijn geroepen, zijn in den regel veel moeielyker te genezen dan natuurlijke ziekten.

Kankergezwellen, beenopzettingen, bederf der tanden, uitvallen der haren, longaandoening, tering, beeneter, walgelijke puisten, verlammingen, rachitis of engelsche ziekte, kropgezwellen, oogziekten, jicht, rheumatiek kunnen alle uit het gebruik van deze bedriegelijke middelen ontstaan.

Niet door toevallige maar door duizend voorbeelden zou ik dit bedroevend verschijnsel kunnen staven.

53. Hoe dikwijls heeft de behandeling van schurft, op zich zelf een niet gevaarlijk euvel, door middel van kwik den armen lijder ontzettende en ongeneesbare ziekten bezorgd. Men zal eenmaal ternauwernood woorden kunnen vinden om een systeem te veroordeelen, dat sinds geruimen tijd zich van dergelijke moorddadige middelen bediende tegen onbeduidende ongemakken, die door eenvoudige wassching en door ons pijnstillend water spoedig zouden verdwenen zijn.

54. Het gebruik van kwik- en arsenikmiddelen heeft huiduitslag ten gevolge, die op andere huidziekten gelijkt maai aan onze behandeling weerstand biedt met eene hardnekkigheid waarop wij in andere gevallen volstrekt niet stuiten. Deze hardnekkigheid is ons beste middel om te ontdekken of eene ziekte reeds met kwik of arsenik is behandeld geworden.

Kwik en rattenkruid spelen intusschen niet alleen eene rol in de geneeskunst maar ook in de industrie en op menig ander gebied in het menschelijk leven. Wanneer men bedenkt welke verwoestende werkingen deze vergiften teweegbrengen, dan kan het niet anders of men moet een menigte ongesteldheden, wier oorzaak men zich anders niet kan verklaren, toeschrijven aan de belangrijke hoeveelheden dier zouten, die fabrieken, in de verwerking er van, verspillen langs den grond, of van gassen die uit werkplaatsen ontsnappen, zich in de lucht verspreiden en aldus oorzaken worden van heerschende ziekten wier verklaring dikwerf een raadsel blijkt voor de geleerden der faculteit.

55. Wy zullen den lijders geen ondienst doen, wanneer wij hen bekend maken met de middelen, door sommige artsen aangewend, en waarin kwik of rattenkruid

Sluiten