is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Kamfer. Hare kent (tekenen en eigenschappen in het algemeen.

115. Kamfer is een olieachtige zelfstandigheid, die behalve het voordeel van zelfs by vrij hoogen warmtegraad vast te blijven, een bederfwerende, worm en insektenverdrijvende kracht bezit, welke door weinig middelen wordt geëvenaard. Wie weet niet hoe men zich sedert onheugelijke tijden van kamfer bedient, om stoffen en pelterijen tegen de vei woestende mot te beschermen: Haar bedeifwerende kracht is zoo groot, dat men vleesch een geheel jaar kan laten liggen in een vat met water, wanneer men een behoorlijke hoeveelheid fijne kamfer op het water nederlegt, en ze slechts iederen keer, wanneer zy verdampt is dooi' nieuwe vervangt.

116. Want hoe vast ook, zoo vervluchtigt niettemin de kamfer gelijk ieder andere vluchtige stof en verteert z;j als deze de zuurstof van de lucht. Het gedeelte dat overblijft is het minst vluchtige, het heeft de aetherische bestanddeelen verloren en wordt ontastbaar, gelijk aan de kamfer die men overhoudt na verdamping harer oplossing in alcohol. Vandaar dat kamfer in de open lucht niet alleen in gewicht vermindert maar ook dat hare oppervlakte, dooide lucht aangedaan, zeer broos wordt en men ze zeer goed als snuif kon gebruiken, wanneer ze niet met een gedeelte van hare vluchtigheid tevens hare werkzaamheid had verloren. Men voorkomt zulks, door de kamfer onder lijnzaad te leggen, waaronder zij zeer goed bewaard blijft' zonder eenige van hare eigenschappèn te verliezen.

11/. Mijne onderzoekingen hebben mij de overtuiging verschaft, dat het grootste deel onzer ongesteldheden ontstaat door het indringen van in- en uitwendige parasieten en door hunne desorganiseerende werking. Daar ik van den anderen kant mij steeds er op heb toegelegd om de geneeskunde zooveel mogelyk te vereenvoudigen, zoo kon ik onmogelijk een beter middel vinden, om de onmiddellijke oorzaak van het kwaad te vernietigen en zijne gevolgen te voorkomen, dan kamfer met hare dubbele werkdadigheid Wanneer ik een ander nog krachtiger middel had kunnen