is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg beurtelings oorzaak wordt en nieuwe storingen teweeg brengt. 8

215. Tot welk middel moeten wy onze toevlucht nemen wanneer dit ziekteproces zich voordoet? Het spreekt vanzelf, dat de geneeswijze er op gericht moet worden om de oorzaken der stolling te doen ophouden en het gestremde bloed zijn natuurlijken omloop te doen hernemen. De oude geneeskunde wendde volgens hare theoriën, dieet, baden aderlatingen en bloedzuigers aan. Maar de baden die de waterdeelen van het reeds verarmde bioed vermeerderen werken met ingrijpend genoeg: de hoeveelheid water, die zij aan het bloed door opslorping kunnen mededeelen, is niet voldoende om de werking der zuren en nog minder om de oorzaken, waardoor deze zuren ontstaan, weg te nemen Een strenge leefregel is - zooals reeds elders gezegd niets anders dan aan het ziekelijk organisme nog"een andere ongesteldheid toevoegen: iemand honger te laten lijden om hem te genezen, is in vele gevallen niets anders dan den zieke door honger te doen omkomen, in plaats van hem aan koorts te laten sterven. Algemeene of plaatselijke bloedontlastingen kunnen het bloed onttrekken aan 'die vaten waarin de bloedsomloop onbelemmerd voortgaat, maar zij zullen de reeds verstopte vaten niet van de verstoppin" bevrijden: zij zullen slechts, in plaats van de eene ziekte' paard " e doen ontstaan> met zwakte en uitputting ge-

216. De ontdekking van deze theorie heeft ons op den weg van een practische geneeswijze geleid, en de resultaten hebben in die mate aan onze verwachtingen beantwoord dat zy, die daarvan de eerste getuigen waren, ondanks hun twijfe! en vooroordeelen, een gevoel van verrassing niet hebben kunnen onderdrukken, vooral nadat zij de werkingen van de oude geneeswijze hadden leeren kénnen.

Het pijnstillend water, op de huid aangewend, voert door het opslorpingsvermogen der huid de beide krachtigste oplossing-middelen tegen bloedstolling aan de fijne vaatjes toe: ammoniak namelijk en keukenzout. Beiden worden tot in de diepte van het weefsel gebracht, en de werktuigelijke hinderpalen, door het gestolde eiwit veroorzaakt, worden door de ontbinding van dit laatste met zulk een spoed verwijderd, dat dikwijls terstond reeds verlichting wordt gevoeld. De gewenschte werking ontwaart men meestal reeds