Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onze maatschappijen is, — een leer, zeker waar in sommige landen, — een leer van stellige en duidelijke beteekenis voor de vorming van een partij die arbeidersbevolkingen vereenigt tegen bezitters van arbeidsmiddelen, — of die leer, onderdeel van een partij-overtuiging, met zooveel gezag als hier op mag treden ter rangschikking van de verschijnselen van het nederIandsch negentiende-eeuwsch maatschappelijk leven, — ik twijfel eraan.

Ik twijfel eraan — niet omdat ik van die verschijnselen de kennis zou bezitten die de schrijfster zich erworven heeft, maar omdat ik overal waar zij die leer tracht gelding te verschaffen, tegenspraak ontdek in haar beweringen, onzekerheid in haar opgaven, onduidelijkheid in haar voorstelling, en verachteloozing van andere mij wèl bekende verschijnselen.

Hier, denk ik bij mijzelf, is het punt waar de partijgenoote de onbevangene mensch parten speelde, waar de ruime, dichterlijke, rechtdoende geschiedschrijving wijken moet voor het partijdig pleidooi. Niet eenheid van mensch en partijgangster, maar strijd ontmoet ik hier. —

Sluiten