is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

ffff02 ^§onc^ °F maaier vader werd <zn het kind zn gang liet gaan.

E

zij 11

e rustieren

en merkwaardig- verschilnsel in het

o j

leven van den Bond mag het feit

genoemd worden, dat hij, krachtens

wil gehuwd aan de behoeften der

tijden, nauwelijks zes jaar oud de vadervreugde deelachtig werd. Hadden velen de vroegere »Departementen« Amsterdam I en II, Weesp en Sloterdijk, ook zelfs het ongeboren «Departement* 's Gravenhage, voor zijn geliefde kinderen aangezien, hij-zelf had deze spruiten als zoodanig niet erkend, dit wil zeggen, hij had ze niet lief gehad. Zij waren hem te rauwelijk op het lijf gevallen.

Geheel anders was het, toen hij op 3 Februari 1899 de boodschap kreeg, dat hem de Afdeeling »Utrecht« was geboren. Toen zwol hem het hart van trots. Naar deze telg had hij verlangd. Toen droomde hij van een huis vol kinderen, die hem het leven zouden verzoeten door hun aanhankelijkheid en den roem van hun sociale prestatiën. Hij gevoelde zich vader.

lot meer kinderen is het nog niet gekomen. I11 zekeren zin gelukkig. Zelfs aan dit ééne heeft hij zich als vader niet laten gelegen liggen, nu ja, dan. eens, toen hij een heide-ontginningsplan voor zijn «Utrecht" ontwierp, doch met opvoeden hield hij zich niet bezig. Tot zijn verontschuldiging zij gezegd, dat het kind al dadelijk bleek wijs en voorzichtig genoeg te wezen om op eigen beenen te staan en reeds vroegtijdig een groote

mate van werkzaamheid ontwikkelde.

Eerst bedacht het een plan tot samenwerking met het «Comité van Werkverschaffing" te Utrecht, ten behoeve van heide-ontginning als arbeidsmiddel voor Utrecht's werkloozen. Zooals gezegd, aan de uitwerking van dit plan hielp hem zijn vader -en misschien is het wel daaraan toeteschrijven geweest, dat er van het heele plan niets kwam. Vader was in die dagen in Utrecht niet populair. Jammer was 't van al het eraan besteedde werk, doch een goede zijde had het. Hoe eerder een kind met teleurstellingen vertrouwd wordt, hoe beter het voor zijn levensvorming is.

Daarna nam het, nu zonder vaderlijke hulp, het initiatief tot het instellen van een onderzoek, samen met de «Utrechtsche Handelsverecnigfing-",

o 0 "

naar den loonstandaard in het naaistervak. Een belangwekkende brochure was van deze exploratie de vrucht, niet alleen, zij leidde er ook toe dat de jeugdige »Verbruikersbond" in Utrecht een stevig steunpunt vond en daardoor kracht te meer om zich opterichten.

Eindelijk stelde het pogingen in liet werk om te Utrecht sympathie te wekken voor de oprichting van een volks- en schoolbad. Wat hieraan al niet vast geweest is, onze «Utrecht" zou het zelve in kleuren en geuren moeten vertellen, om het goed te laten begrijpen. Propaganda en nog eens progaganda, stelselmatig overleg met des-