is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundigen van allerlei aard, onderwijzers, geneeskundigen, architecten en financiers, alsmede met eigenaren van bouwterrein. Requesten aan den Gemeenteraad, bekroond met den verblijdenden uitslag dat de gemeente een renteloos voorschot zal verstrekken en onder zekere voorwaarden aan het Volksbadhuis een jaarlijksche subsidie zal schenken, ten bedrage van f 3000.—, overeenkomende met 50 duizend schoolbaden a 6 cents »per stuk", toetedienen aan kinderen van alle gezindten, mits gezind om zich aan het ontvangen van douche's te onderwerpen. Plannen, die afen plannen, die goedgekeurd werden en toch weêr afgekeurd. Wij weten niet wat al meer.

Het Volksbadhuis zal er komer, dit schijnt ontwijfelbaar. In een stad als Utrecht is het in onzen tijd ontegenzeggelijk een eisch van den tijd, dat er een goedkoope gelegenheid tot baden zij en de totstandkoming is zóó zorgvuldig voorbereid, dat der Afdeeling »Utrecht" in geen geval de kroon zal ontgaan, die haar toekomt voor haar werk. Zelve het plan uitvoeren kan zij niet, haar Statuten laten het niet toe. Doch anderen zullen

komen en haar taak voortzetten. En zij zal nieuwen arbeid zoeken en zich verder nuttig maken, zichzelve tot voldoening, den Bond, haar vader, tot eere, het volk ten zegen.

Groeie zij en bloeie zij en moge de »Oranjebond van Orde" nog menigwerf den juichtoon kunnen doen weerklinken: »Mij is een kind geboren, een toonbeeld van goeden wil, een hulpe in den strijd, een weldoende kracht bij den arbeid op het veld der sociale bemoeiing!"

Volge hier ook de naamlijst van de leden van het Bestuur der Afdeeling »Utrecht", met de jaren gedurende welke zij gefungeerd hebben: 1899—heden. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Nijenbeek te Utrecht, Eere-Voorzitter.

1899—heden. Dr. B. Reiger te Utrecht, Eerelid

van het Bestuur.

1899—heden. J. H. F. Ritter te Utrecht, Voorzitter. 1899—heden. R. P. Verspijck te Utrecht. 1S99—heden. H. C. Van Mansveltjr. te Utrecht, Secretaris.