is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aangesloten schoot.

Om de juiste wijdie van den schoot te vinden, handelt men evenzoo als bij de jacquet Ie, doch de afstand N N tot U is nu 8 cM.

Plaats den winkelhaak op punt U en den achterkant van het zijstuk, 1 cM. naar binnen en I cM. lager, waardoor de wijdte van den school wordl aangegeven punl V V. Ter hoogte

van de bassinwijdte 2 cM. ronding geven, en 4 cM. aansnijden voor plooi.

Tusschen schoot en revers 1 cM. uitnemen.

Meet de lengte van den rugsehoot en geef diezelfde lengte aan den schoot van 0 0 tot V V. Van V V een lijn trekken tot W W en van daar uit 4 cM. verlengen.

De voorkant is een haaksche lijn. De onderkant een weinig ronding geven.

— Fig. 15. —

Gekleede Jas met kloksehoot.

De buste-opstelling van de gekleede jas met klokschool, is hetzelfde als Fig. 14. De omvalling van den revers is I knoopsgat lager opgesteld. De schoot is van anderen vorm en 4 a 5 cM. langer.

Opstelling van den kloksehoot.

De afstand N N—U is voor dezen school 10 cM. Plaats den winkelhaak op U en I cM onder het zijstuk punt 0 O, waarna de ondcrwijdte aangegeven kan worden punt V V.

Ter hoogte van de bassin wijdte 2 cM. ronding geven en 4 cM. toegeven voor plooi.

Verdeel den afstand N N—U in de helft en trek van 0 O door deze helft een rechle lijn tot P P.

Deze lijn wordt in het midden I V, a 2 cM uitgehold, waardoor het klokvormig model ontstaat.

Wil men meer wijdte aan den onderkant van den schoot geven, vergroot dan den afstand N N—U met 1 of 2 cM. en hol de lijn O O—P P iels meer uit.

Meet de lengte van den rugsehoot en geef diezelfde lengte aan den schoot van O O tot VV.

Trek van al' V V een haaksche lijn lot W W

en van daar uit den schoot ö cM. verlengen. De voorkant is voor dit model een haaksche lijn.

Voor een wijderen schoot moet aan den voorkant van af VV W nog 2 a 5 cM. toegegeven worden.

Den onderkant 2 cM. ronding geven.

Men kan op eenvoudige wijze den wijden of kloksehoot ook snijden met behulp van den gewonen schoot b. v. :

Deel den onderkant van het schootpatroon in o gelijke declen en knip van af deze o punten het patroon in tot aan 2 cM. van af den bovenkant. Schuif nu bij het teekenen op de stof deze ingeknipte deelen 2 a o cM. uit elkaar naar gelang der gewenschte wijdte. De bovenkant krijgt na deze behandeling de noodige holling en door het aanzetten van den hollen kant ontstaan om de beenen de gewenschte plooien. Geef aan boven- en onderkant een goed beloop.