is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zij mij vergund, met een enkel woord Het Boek der Sporten bij het publiek in te leiden.

Het is daarbij geenzins mijn bedoeling, een samenvatting te geven van wat de Sport in ons land is; de hoofdstukken, welke hier volgen, hebben elk voor zich zelf te spreken, en ik twijfel niet, of men zal na de lezing ervan zich een levendig beeld hebben kunnen vormen van hetgeen de Hollandsche Sport op het oogenblik beteekent.

Bij de samenstelling van dit werk is juist vermeden, dat algemeenheden over Sport werden gedebiteerd. Het programma was: van eiken tak van Sport een opstel te geven, waarin die Sport zoo sober mogelijk werd behandeld in zijn ontstaan, zijn geschiedenis en zijn standpunt op dit tijdstip — wij staan aan het eind eener scheidende eeuw en bij den aanvang eener nieuwe — ingenomen.

Als medewerkers werden daartoe uitgenoodigd sportslieden, die op den voorgrond stonden, elk in hun tak van Sport, hetzij als sportman zelf, hetzij als sportpromotor, den Sport dienende bij bond of vereeniging.

Al deze sportslieden zetten zich aanstonds, na uitnoodiging daartoe, aan den arbeid

en schreven hun hoofdstuk, elk over zijn Sport.

*

* 7(r

En daarin lag de eigenaardigheid, welke dit Boek der Sporten moest kenmerken; alle

medewerkers onafhankelijk van elkaar arbeidende, hun Sport vertellende, hun sportvoorkeur in woorden uitende.

Dit in het oog houdend en recapituleerende welke moraal in deze een-en-twintig

opstellen neergelegd is, wordt het een waar genoegen, te mogen constateeren hoe bloeiend ons

sportleven is, welk een frischheid er uitgaat van onzen nog zoo jong-geformuleerden Sport,

welk een bekoring er voor elk sportsman gelegen is in zijn Sport, en, daardoor: welk

een weldaad de Sport, nu als geheel beschouwd, heeft gebracht over een groot deel van een volk.

i

Men heelt slechts te lezen, hoe elk schrijver het weer herhaalt, in het eerste tot het laatste opstel, dat zijn Sport het populairst verdient te wezen, dat zijn Sport de meeste waarborgen geeft voor de ontwikkeling van hetgeen men zou kunnen noemen de sporteigenschappen, dat zijn Sport de gezondste, de meest opwekkende, de heerlijkste van alle is! En er is als een blijde naïviteit 111 al deze onbewuste reclametjes tot sportaanprijzing, welke den lezer, die ze telkens weer heeft moeten aanhooren, doet uitroepen : Waar de getuigenis van elk zoo geestdriftig over zijn onderdeel is, daar moet het geheel, de Sport, wel goed zijn!

Zoo is Het Boek der Sporten geworden tot een loflied op den Sport.

*

TT U * ■Sf

et oek kon, op deze wijze opgezet, geen standaardwerk worden, geen standaardwerk

in de beteekenis van grootste volledigheid, uitvoerigste bron voor den vakman; doch een

standaardwerk, als monument bedoeld van ons sportleven, beschouwd aan het eind der negentiende eeuw.

Er was een der medewerkers, dien wij uitnoodigden, zijn medewerking te willen