is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleenen, en die dadelijk de vraag stelde welken omvang zijn opstel moest hebben en drie dikke deelen liet zien van een Duitsch werk, waarin zijn Sport beschreven stond. Moest het op deze wijze behandeld worden?

Wij meenden het niet in den omvang te moeten zoeken, een angstigvallig zoeken naar volledigheid ter zijde te kunnen laten, geen Sport-encyclopedie, geen detailbeschrijving van jaartal tot jaartal te moeten geven, met uitvoerige biographieën van sportsommiteiten, zoowel levende als reeds lang vergeten, doch iets beters, meer in populairen trant behandeld,* met een aanstippen der feiten, een korte herinnering aan evenementen, het blojt^nocmen van hier-en-daar een naam of een jaartal. jM

En in zulk een vorm gegoten door medewerkers, die deskundigen zijn, i^BPln zijn Sport, kon het geheele beeld, dat opgehangen zou worden van den Sport in Nederland, er niet minder levendig, niet minder juist door worden.

Een woord van dank past hier, waar reeds bij zulk een opzet van dit boek zooveel

medewerking, zooveel warme belangstelling werd gevonden.

*

* *

Aldus het boek lezende kan er een nieuwe propaganda van deze verzameling sportopstellen uitgaan, hetgeen ook de bedoeling bij de samenstelling is geweest, hoewel reeds Sport en propaganda onafscheidelijk waren.

Geen belang is er ter wereld, waarin de participanten zoo volkomen afstand doen van hun egoïsme.

Geen sportsman zal er zijn, die het genot, dat zijn Sport hem bood, gulzig voor zich zelf alleen wil houden. Hij zal getuigen, met liefde en opgewondenheid, van de verrassingen en openbaringen, welke hij bij de beoefening van dezen of dien Sport vond.

De Sport kweekt enthousiasten en propagandisten zoo van het woord als van de daad!

Is de propaganda nog noodig?

Misschien niet meer, misschien nog een weinig.

ïn de laatste tien, twintig jaar is de Sport in ons land van een bescheiden iets tot een nationaal iets geworden.

Niet dat wij een bepaalden nationalen Sport hebben. Doch de Sport, die zoolang de wereld bestaat, beoefend werd, zocht zich in meer omlijnden vorm een plaats in het leven van eiken dag, eerst in dat der jongere generatie, langzamerhand, mèt haar opgroeiend, in dat van twee en drie geslachten.

Sport is niet meer voor jongens, niet meer voor krachtige jonge mannen alléén; Sport is geworden een gemeengoed voor elk, die slechts wil; Sport is bezig te worden een tooverstaf voor de hygienisten, een fetisj in de handen der paedagogen, een onmisbare factor in het leven van het individu.

Dat Het Boek der Rporten aan een aldus bedoelde propaganda zal meewerken, is de wensch, doch ook de overtuiging van den v

SAMENSTELLER.

Amsterdam, Nov. 1900.