is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hakken« of nog zóóvelen van zijn vriendjes »uit te smijten*, wanneer hij niet eens wat over cricket leest en er over nadenkt. Persoonlijk zijn mij menigmaal in vollen zomertijd »cuts«, »drives" en andere slagen gelukt, die ik des winters bij de lezing van eenig Engelsch werk over cricket op mijn studeerkamer had beoefend, en uit de beste bron durf ik de verzekering geven, dat menig Engelsch batsman van zekere reputatie te Heemstede of op Clingendaal het slachtoffer is geworden van een bal of een systeem van bowlen, des winters in Posthuma's woning overpeinsd.

Goede professionals hebben wij in Nederland, helaas! maar zelden; de diensten, aan het Nederlandsche cricket bewezen door Arthur Bentley in de jaren 1889—1892

en door P. Attewel in 1897 aan de spelers te Heemstede, zijn niet hoog genoeg te schatten; maar waar wij nu eenmaal, hoofdzakelijk vanwege de hooge kosten, dergelijke leermeesters niet geregeld bij de hand hebben, kunnen de aandachtige lezing van een goed werk over cricket en de vaste wil tot toepassing van het gelezene evenzeer een heilzame uitwerking hebben. Als het meest actueele en misschien wel het beste ooit over cricket geschreven boek noem ik het »Jubilee book of cricket* van den bekenden Prins K. S. Ranjitsinhji en voor degenen, die aan een Hollandsche handleiding de voorkeur geven, zij het werk van W. Muiier aanbevolen. Dit laatste, geput als het is uit de beste Engelsche werken en aangevuld uit Muiiers eigen rijke ervaring op cricketgebied, bevat, naast enkele onjuistheden, zeer behartenswaardige lessen en de lezing ervan kan gerust worden aangeraden.

Maar genoeg hiervan; liever wil ik een enkele beschouwing geven over wat cricket in ons land vroeger was en thans is. De opkomst van het spel hier te lande geschiedde een 25 tal jaren geleden. Wel waren vóórdien bat en

bal in Nederland af en toe gehanteerd, maar de beoefenaars waren dan tijdelijk hier vertoevende Engelschen, of op kostscholen de Engelsche leeraar met zijn leerlingen; en op den naam van Nederlandsch cricket viel geen aanspraak te maken. In 1S75 werd Utile Dulci te Deventer, in 1878 de sedert zóó beroemd geworden Haagsche Cricket Club opgericht, en van dit tijdstip vermenigvuldigen zich de Nederlandsche cricketers en cricketclubs als waren het mieren. De mijmerende wandelaar, die thans nog geregeld op zomerzon dagnamiddagen liet Haagsche Malieveld doorkruist om in de Tent zijn muzikaal gevoel te gaan doen streelen, moet

Arthur ïïentley.