is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan nog langer daar te spelen. Dit kleine voorval typeert m. i. den overgang van de crickettoestanden in Nederland. Dikwijls heeft men gesproken over en gezocht naar de redenen van het verval van cricket in die jaren 1889—1892; men heeft gewezen op de opkomst van lawn-tennis, dat velen tot zich trok, op de talrijke spelers, die het moederland aan de koloniën heeft moeten afstaan, Muiier zoekt het zelfs in den dikwijls minder vriendschappelijken toon van Captains tegenover jongere spelers(!), maar meer dan dat alles is er m. i. dit de aanleiding toe geweest, dat men begon te ontwassen aan dat primitieve soort cricket op de helling van een duin of een stuk hobbeligen heidegrond en er niet geld genoeg was te krijgen om werkelijke cricketgronden in te richten.

Het is van dezen tijd — en hiermede vangt de tweede periode aan — dat de uitgestoken pitches en de lange cricketmatten dateeren. Geen grond is in Nederland gelijk en hard genoeg om het spel, zooals in Engeland geschiedt, zonder deze hulpmiddelen te beoefenen, maar al is daardoor het spel van aard wel eenigszins veranderd, aan zuiverheid en gevaarloosheid heeft het ontzettend veel gewonnen. De Haarlemsche cricketclub »Kood en Wit" slaagde in 1892, dank zij den ijverigen bemoeiingen van eenigen harer leden, en dank niet minder aan de liefde voor sport, waarvoor Haarlem zóó terecht bekend staat, aanvankelvk bij Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hoogelanden, een uitnemend gelegen en met veel zorg door den eigenaar in orde gemaakt terrein te verkrijgen in Velsen, en, toen in het volgend jaar reeds dit terrein moest worden verlaten, omdat de eigenaar principieele bezwaren liad tegen het toelaten van cricketwedstrijden op zijn grond op Zondagen, verkreeg zij van Jhr. J. B. van Merlen het zóó liefelijk gelegen veld te Heemstede, dat nog immer een van de beste cricketterreinen in ons land is. Terwijl tevens de Haagsche cricketers het Malieveld verlatende, jarenlang rondtobden en eerst in 1898 het tegenwoordig terrein te Clingendaal van den heer A. N. J. M. baron van Brienen van de Groote Lindt verkregen ; terwijl in Amsterdam de cricketers langzamerhand uit de stad geheel verdreven werden en Amstels Cricketclub liet tot 1900 met haar ongelukkig stukje heidegrond in Hilversum moest stellen 0, ging sinds 1891 de hegemonie van cricket, die een tiental jaren in de residentie had gezeteld, naar Haarlem over.

i)e cricketwedstrijden, die jaarlijks gehouden worden, zijn te onderscheiden in de nationale en internationale. Wat eerstgenoemden betreft, werd in 1891, dus ongeveer terzelfder tijd, dat cricket hier in zijn nieuwe gedaante optrad, geheel gebroken met het stelsel der vroegere bondswedstrijden, waarbij zich alle mededingende clubs hadden op te maken naar een zelfde plaats om elkander een voor een af te maken, totdat de laatste gelukkige als kampioen uit het strijdperk trad. Het sedert ingevoerde competitiestelsel, ook in Engeland geldende, werkt veel zuiverder en houdt de gemoederen het gansche zomerseizoen door gaande.

*) Men is thans echter geslaagd in de inrichting van een cricketterrein in Amsterdam zelf.