is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer zes clubs mededingen, de tweede, die al in de laatste jaren een opgewekt leven vertoonde. De cricketgronden in Heemstede, Utrecht en den Haag zijn thans niet alleen meer dan voldoende maar zelfs met zeker comfort ingericht, en Amstels Cricket Club zal eindelijk van het inderdaad onvoldoend terrein in Hilversum bevrijd geraken en een liarer waardig veld in Amsterdam zelf rijk worden. Te Amsterdam eindelijk en in Rotterdam, en waarschijnlijk binnenkort ook in den Haag bevorderen plaatselijke bonden naast den Algemeenen Ned. Cricket Bond de liefde en den bloei van liet spel.

Maar één ding zal immer voor Hollandsch Cricket de donkere wolk aan het uitspansel blijven, en dat is de „nervus rerum," de geldkwestie. Cricket is een spel van warmte en van zonneschijn, een spel, dat aan comfort ja zelfs aan luxe behoefte heeft, en daarom is het een duur spel. Waar nu (en dit is wel de grootste tegenstelling met Engelsch cricket) dit spel het publiek koud laat, en derhalve de inderdaad vrij hooge kosten niet als bij Voetbal voor een belangrijk gedeelte worden goedgemaakt uit de entrée's bij wedstrijden, lijdt dat comfort schade, blijft liet. een behelpen met gerafelde of halve matten, oud en onvoldoend materieel, cricket op duinhellingen of in hoog prairiegras. Daarom zal ieder, die cricket een warm hart toedraagt zich om den bloei van liet spel te bevorderen en de toekomst er van te verzekeren af en toe geldelijke offers moeten getroosten, en zal het van bondswege een zeer verstandige politiek zijn in deze richting te werken (zooals het bondsbestuur nog onlangs zeer terecht heeft begrepen door de Leidsche cricketclub Ajax, die in geldelijke zorgen zat, een renteloos voorschot te geven) liever dan in de gegeven omstandigheden dure professionals te doen overkomen of aan de bezoekende Engelsclie teams copieuse dejeuners aan te bieden. En waar dan langzamerhand al onze Nederlandsche clubs zicli in liet bezit van werkelijk goede terreinen zullen beginnen te verheugen, daar zal van zelf ook het aantal spelers weer gaan aangroeien en een tijdperk van hernieuwden bloei aanbreken. Want de zin voor sport zit den Holhtndschen jongen te sterk in het bloed, dan dat de „King of Sports" hier niet bij voorduring warme bewonderaars zou vinden.

's-Gravenltitge. Mr. C. Fëith.

6