Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leidingen zal zijn geweest oni de menschen liet zwemmen te doen beoefenen, hoewel dan ook vermoedelijk minder als lichaamsoefening of als middel tot ontspanning.

Waar een man als I)r. G. A. N. Allebé de zwemkunst eene alle spieren gelijktijdig oefenende en versterkende gymnastiek te water noemt en meent, dat zij als gezondheidsmiddel belangrijke waarde heeft, zoude daar niet veel aan behoeven te worden toegevoegd, en dit te minder omdat ieder zwemmer, dit als het ware dagelijks ondervindt.

De doelmatige beweging in het water bevordert toch krachtiger werking van het hart, dieper ademhaling, beter spijsvertering en sneller afscheiding van al wat in het lichaam geen nut meer doet, terwijl volgens een indertijd uitgegeven bekroond antwoord op een uitgeschreven prijsvraag het zwemmen bijna alle spieren in beweging brengt en naast die van armen en beenen, vooral de borstspieren.

En wat het practischc nut van het zwemmen betreft zoude ik meenen, dat er geen twijfel kan bestaan of voor liet behoud van eigen leven is de zwemkunst aan te bevelen, en vooral in ons land, zoo doorsneden van water en daardoor zooveel kans tot verdrinken aanbiedende, maar te meer omdat die kunst ons in staat stelt een poging te kunnen wagen tot het redden van anderen, die in verdrinkingsgevaar zouden verkeeren, al zoude ik hiermede niet gezegd willen hebben, dat elk zwemmer, ook al meent hij zich nog zoo geoefend, daarom reeds een goed nienschenredder zoude zijn, daar toch het redden van drenkelingen buitengewone eischen ook aan den besten zwemmer stelt.

Waar ik hierboven de meening heb geuit, dat ieder menscli feitelijk kan zwemmen, d. i. daartoe het vermogen heeft, doch dat vermogen dient te ontwikkelen, spreekt het van zelf, dat men er op uit is geweest door het aannemen eener zekere methode, het zvvemvermogen van den menscli volgens vaste regelen te ontwikkelen en ontstond hierdoor de thans vrijwel overal gebruikelijke wijze van instructie, van hen die wenschen te leeren zwemmen, welke methode, 11a een niet al te lange oefening ieder physiek gezonden mensch in staat stelt, al de voordeelen en genoegens te genieten, die het zwemmen in zoo groote mate oplevert.

Ik weet wel, dat de tijd van het leeren zwemmen 1111 niet de aangenaamste behoeft te worden genoemd, maar verbeeld mij, dat er toch velen zullen zijn die het betreuren, niet vroeger te hebben leeren zwemmen.

|||ïet mag dan ook wel herinnerd worden, dat het leeren zwemmen op jeugdigen leeftijd is aan te bevelen. In die jaren leert men de vertrouwdheid met het water beter verkrijgen dan op meer gevorderden leeftijd, ook al zijn er voorbeelden te over, dat zelfs ouderen van dagen nog zeer goede zwemmers zijn geworden.

Waar 1111 het nut van het zwemmen en de onbetwistbare voordeelen, die het aanbiedt uit hygiënisch oogpunt, en het genot dat het den zwemmer verschaft, als hij zich na ingespannen arbeid door een verfrisschend bad kan herstellen, zoo in liet oog springen, daar zoude men mogen verwachten, dat bij ons wrel bijna geen normalen gezonden mensch zou worden gevonden, die deze kunst niet verstond. En juist het tegendeel is waar. Talloos zijn zij, die om meer of minder ernstige

Sluiten