is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nJan ?ie' welke 111 den onmiddellijken omtrek der Spnarnestad in of omstreeks J Werden ^evonden' verengt die op de Zuidzijde van liet Geldelooze Pad »het Congres van Flora* zicli nog in een bloeiend bestaan. De overige werden in genoemd jaar gevonden in liet >Wapen van Amsterdam* (twee), buiten de groote Houtpoort evenals »de Bok« en »het verbrand Huis« (twee). Een zevende was aan het Blauwbruggetje. Buiten de Kolfbaan van »Het congres van Flora« bezit

Haarlem nog lieden een kolfbaan in de lokalen van de Societeiten »l)e Vereeniging« en »de Kroon*.

De lijst van 1792 vermeldt nog:

In of bij Rotterdam 53 banen. In of bij Utrecht 21 banen.

> > » Leiden 40 » > » » Montfoort 5 »

» » > den Haag 25 > » > > de Rijp 1 baan.

Haarlemsche Kolfclub J897 (Bestuur).

De laatste Amsterdamsche kolfbaan stond in de Plantage, hoek Parklaan en Middellaan, en werd afgebroken in December 1878.

lhans ziet men in Noord-Holland nog maar alleen de boeren en ouderwetsche burgers kolven, meent Ter Gouw. Maar dit schreef hij in 1871; tegenwoordig vindt het kolfspel veel beoefenaars en worden jaarlij'ksch groote wedstrijden gehouden, waar de beste kolvers elkander den prijs betwisten en waarvan o. a. bijgaande reproductie een beeld geeft. Vroeger gaf men als prijs een zilveren kolt met een fluweelen handvatsel, dat met gond en zilverdraad geborduurd was. legenwoordig bestaan de prijzen in medailles en ook al in zilveren bekers.