Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel op 27 Januari 1889 in den Haag, uitslag 2—2 en 31 Maart in Amsterdam uitslag Noord wint met 4—0, Inmiddels heeft de H. F. C. ook moeite gedaan voor wedstrijden tusschen Nederlanders en Engelschen. Ook deze pogingen mislukten, evenals die in het najaar van 1889, toen men in onderhandeling is geweest met Mr. Webber.

Concordia stond er bij den aanvang van het nieuwe seizoen 1889—90 het best voor. Ook legt Rotterdam meer gewicht in de schaal door het optreden van Olympia aldaar, terwijl Sparta eveneens over zich laat spreken.

Vader Muiier begint nu in te zien, dat het tijdstip gunstig is voor zijn geliefkoosd plan om een bond te vestigen; ijverig wordt hieraan doorhemen de heeren Burkens, Fortuyn, Bijstra en Harthoorn gewerkt. Op 17 November 18S9 komen een lötal vroede mannen te Haarlem bij elkaar. Hier wordt het zaad uitgestrooid, en valt op een vruchtbaren bodem.

Voorloopige besluiten worden genomen betreffende spel, contributie en bestuur. Den 89teu September 1889 wordt de Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond definitief gevestigd in een vergadering wederom in Haarlem gehouden. De oprichtende clubs waren Delftsche F. C., Concordia, V. V. Rotterdam (ontstaan uit -Concordia), Excelsior, Haarlem F. C., H. F. C. Haarlem, H. V. V., Olympia (Rotterdam), R. A. P., V. V. A. en Go-ahead. Muiier wordt dadelijk als voorzitter verkozen. De vestiging van dezen bond is van zooveel gewicht, dat wij hier gaarne bij stilstaan.

Alles heeft de hedendaagsche voetballer aan zijn bond te danken. Hij is de trouwe waker geweest en gebleven van het spel, speler en clubs. Na duizenderlei wijzigingen gedurende haar 11-jarig bestaan heeft de bond uitmuntende wetsbepalingen en spelregels verkregen. Door vereende krachten zijn goed georganiseerde competities ingesteld. De clubs zijn naar gelang harer sterkte zoo goed mogelijk onder één groep gebracht, terwijl uitstekende overgangsgraden getrokken zijn. Hij is het hoogste gerechtshof in de voetbalwereld, die alle geschillen beslecht, hij zorgt dat het spel niet ontaardt en behartigt en maakt propaganda voor alles., waaide naam voetbal mee gemoeid rs. Zonder den krachtigen steun van den bond had het spel nooit kunnen worden wat het is.' V\ el erkennen wij, dat de wedstrijden veel van hunne gemoedelijkheid hebben verloren,.' alsmede de eigen-,

aardige toestanden verdwenen zijn, en ook dat dikwijls, de clubs zich verongelijkt achten, doch wat het eerste betreft, het zijn de aantrekkelijke kinderjaren, göweest van den jeugdigen bond, die nog weinig macht of prestige had, maar Jan tf?amerfrihid meer ingrijpende en algemeene wetten moest maken. Het laatste laat zich' gemakkelijk verklaren door het feit dat de partij, die-ongelijk verkrijgt nooit daarin berust. Menschen, die den bond gedurende zijn 11-jarig bestaan onschatbare diensten hebben bewezen, zijn de heeren W. Muiier, L. J. Wijnands, P. Droog leever Fortuijn, J. Vaes, J. de Goeje, O. de Bordes, H. Tromp, C. Hirschman, F. van Leeuwen, J. Warner, Gr. W. Dijxhoorn en Chr. Engelberts. Het tegenwoordig bestuur wordt gevormd door de heeren J. Warner, voorzitter, J. W=v

Sluiten