Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en worstelen ten doel hadden. Van deze vercenigingen zijn wel de meest bekende: Hollandia, Kracht door Oefening, Neerlandia en de Amst Krachtsport Vereeniging, allen te Amsterdam, Hercules, Arena en de Ver. Botterd. Amateurs Athl. Club te Rotterdam, Hercules te 's Gravenhage en Arena en Olympia te Utrecht.

In den laatstcn tijd is de liefhebberij voor het gewichten heffen wel een beetje aan het minderen, doch elke sport schijnt geregeld zijn tijd van minder of

meerderen bloei te moeten doorleven.

Uit het oogpunt van spierontwikkeling var het lichaam is en blijft het gewichtheffen zeker een bijzonder geschikte sport, doch men zij uiterst voorzichtig voor overdrijving. E11 zoo men zich oefenen wil op tillen van zware gewichten zij men zoo verstandig daarbij van tijd tot tijd eens bij den medicus aan te kloppen.

Trouwens, als de mekaniek niet in orde is, zal het gewichtheffen niet vlot gaan.

Worstelen. Het Worstelen in liet Fransch »Lutte«, in liet Duitsch »Ringen «, in het Engelsch »Wrestliug« vormde in de vroege oudheid een onderdeel van

de Gymnastische opvoeding der Jeugd en op de

Olympische en Isthmische spelen werden de overwinners in de worstelstrijden hoog vereerd.

In dien tijd werd op drieërlei wijze het worstelen beoefend. Ten eerste: de Lucia Erecta, waarbij de deelnemers rechtop-staande elkaar om het lichaam pakten, trachtten op te heffen en op den grond te werpen. Winnaar was degeen, die den ander op den grond wist te houden, zonder dat hij zich kon oprichten.

De tweede wijze was de Lucia Vol'utatw, waarbij de strijders op den grond lagen, zonder elkaar van te voren overeind-staande aangevallen te hebben.

De derde manier bestond in het elkaar aanvatten met de vingers, zooals men tegenwoordig

Dirk van den Berg. nog wel eens uit de grap (loet; men drukte zoo

lang met de palm van de hand tot een van beiden om genade vroeg. In Sparta worstelden ook jonge meisjes doch

slechts in besloten kringen.

Om den hoogsten prijs in de Olympische spelen te behalen moest men

minstens 2 maal van de 3 keeren zijn tegenstander overwonnen hebben.

De strijders werden eerst met olie ingewreven en daarna moesten zij zich in het zand wentelen om beter houvast te geven.

Sluiten