Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee worstelparrijen zijn ons uit de vroegste oudheid overgebleven of liever de legenden zijn er van bewaard: die tussehen Ajax en Achilles, waarvan Homerus in de Illiade gewag gemaakt en de worstelpartij tussclien Hercules en Aeheloüs, die Ovidius in zijn Metamorphoses aan de vergetelheid ontrukt heeft.

Nog minder dan het gewichten heffen was het worstelen vroeger in ons land in zwang. In Duitschland en Zwitserland echter werd het door liefhebbers reeds zeer lang beoefend, doch ook in Frankrijk, Engeland, Turkije, Amerika, China en Japan is het worstelen van beroepsathleten sinds langen tijd zeer in trek.

In enkele onzer gymnastiek-vereenigingen werd vroeger zoo te hooi en te gras onder leden eens geworsteld. Over het algemeen echter zonder eenige voorbereiding of volgens eenige methode. Langzamerhand begon echter zoowel hier als te Rotterdam en te Utrecht een zekere strooming onder worstellievende athleten

te ontstaan en in de inmiddels opgerichte Athletische Yeieenigingen Ilollandia en de Amsterdamse/ie Athleten Club alhier, Hercules, Arena en de liotterdamsche Amateur Athleten Club, alle te Rotterdam, waar het worstelen binnen korten tijd een bijzonder hoogen vlucht nam. Tezelfder tijd werden ook in verschillende café-concerts en specialiteiten-gezelschappen worstel-wedstrijden georganiseerd, o. a. door den indertijd wel bekenden professional-athleet Reinus, die alhier in »de Sportbar» het eerst een soort van oefenschool voor Athletiek oprichtte en daar het Worstelen volgens methode onderwees.

De grootste stoot voor het prijsworstelen gaf echter in 1893 het toen bestaande Humoristisch Satyriek Weekblad >de Cloicn«, een indertijd heel aardig blaadje, dat eenigsinds op Parijsche of Weener leest geschoeid was,

doch den strijd om het bestaan niet lang kon volhouden.

Dit blad, toen nog in zijn vollen fleur, schreef op initiatief van den bekenden sportvriend C. A. A. Dudok de Wit te Amsterdam den eersten Nationalen Worstelwedstrijd uit in ons land en wel om het Kampioenschap van Nederland. De directie van het blad had zich voor de organisatie de medewerking weten te verzekeren van eenige op Athletisch en Sportgebied bekende heeren.

Een prachtige kampioensgordel in de naticnale kleuren met een groot zilveren schild met inscriptie en een door den bekenden teekenaar van het blad »Alfaro»

Joosten en Van den Berg.

Sluiten