is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de toekomst, want reeds was in het volgende jaar een aanzienlijke uitbreiding der liefhebberij waar te nemen.

Tc Zandvoort gaf zij zelve twee dagen, op het Loo een drie daagsche meeting, een dag te Arnhem, een dag op de Larenerhoogte (uitgaande van de Larener Sociëteit) en ten slotte nog een dag op de renbaan nabij Den Ilaag.

De Sociëteit gaf van den beginne een jaarboekje uit, waarin de programma's der aanstaande wedrennen, de Reglementen voor Rennen en Harddraverijen, enz., proces-verbalen van de ten vorige jare gehouden wedstrijden en keuringen, enz., voorkomen, en eigenaardig genoeg wordt voor een groot gedeelte de inhoud in beslag genomen door verschillende ingezonden stukken, nuttige wenken, verslagen omtrent den toestand der vereeniging enz., enz., zoodat deze boekjes (ze zijn zeer zeldzaam geworden) de eerste geregelde literatuur op het gebied van den paardensport in Nederland vormen. Reeds na het derde jaar van haar bestaan uit zich de voorzitter, de Heer Mr. A. van Wickevoort Crommelin aldus:

.»Over de wending die aan de Sociëteit zoude gegeven worden.«

»Met den aanvang van het jaar 1844 is onze Sociëteit tot aanmoediging der »verbetering van het Paardenras in Nederland tot stand gekomen., en hebben de »eerste wedloopen te Zandvoort plaats gehad; in 1845 zijn er bij het Loo en bij »Laren wedloopen ingesteld en in 1846 is dat getal vermeerderd door de Renbanen »te 's-Gravenhage en Arnhem opgericht.

»In drie jaren tijcis zijn derhalve in een land, alwaar men het voor ondoenlijk hield om een enkel paard in de baan te brengen, vijf verschillende renbanen »tot stand gebragt waar wedloopen gehouden zijn; terwijl daarop (hoewel van »minder qualiteit) een niet minder getal paarden verschenen zijn, dan in andere »landen.

»Is nu die spoedige ontwikkeling en uitbreiding der werking van de Sociëteit, »het gevolg van de grondslagen, waarop zij gevestigd is, en van de strekking die »aan dezelven is gegeven?'of heeft zij die uitbreiding verkregen niettegenstaande die grondslagen en die strekking ?«

De redenen, die tot zijn ontslagname als voorzitter van genoemde Sociëteit leidden motiveerende, zegt de Heer v. W. C. verder: »dat ik niet kon blijven »medewerken tot het beheer eener Sociëteit, aan de welke thans eene wending is »gegeven, welke haar mijns inziens voor alsnog in ons land onbestaanbaar, — tot »aanmoediging van eene verbeterde inlandsche fokkerij zonder invloed, — en tot verspreiding van algemeen voordeel nutteloos maakt.1?

De oorzaak van het weinige succes van de stoeterij te Borculo schrijft de Heer v. W. C. toe aan: »de omstandigheid dat de producten van die hengsten algemeen slecht opgevoed werden, onbekend bleven, geen handelswaarde verkregen, cn de landbouwers derhalve weinig lust hadden, om met die fokkerij vol te houden«

»Het was derhalve duidelijk, dat zoo men eenig algemeen nut wilde verkrijgen »van de kosten welke vroeger door het Rijk, en thans zóó edelmoedig door Z. M. »den Koning aan de Stoetery te Borculo werden besteed, er iets van de zijde van