Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook op het punt van sport-literatuur kwam zijn werkkracht voor den dag, toen in 1889 het Sport-Blad werd opgericht, waarvan echter de uitgaaf tot veler leedwezen tegen het einde van het volgende jaar reeds werd gestaakt.

Stond alzoo de Rensport in ons land steeds op een min of meer hellend vlak, de harddraverijen hebben een ontwikkeling verkregen, en op een wijze aan haar doel beantwoord, die niet zoo maar kon verwacht worden, en mogen velen denken, dat het voornamelijk de rennen zijn, die de bezoekers naar de banen trekken, o. i. ligt dit evenzeer aan het schoone schouwspel, dat onze tegenwoordige in Nederland geboren en getogen dravers te zien geven.

Die eerste lessen in Bussum en Nijmegen, ze waren hard, ja bijna vernederend, maar als men eens nagaat, dat de tijden toenmaals door de russische dravers Gromotiey, Bierjavjoy en Pourtckak gemaakt, verre in den schaduw worden gesteld door de records thans door paarden onzer inlandsche fokkerij gemaakt, dan zijn alle commentaren wel overbodig.

o

Vooral ook in Groningen gingen de oogen open. Door den invoer van een enkelen snellen harddraverhengst »Tabor< is een groote vooruitgang te bespeuren geweest.

Eigenaardig is daarbij nog het volgende.

Gewoon als men in het Noorden was aan de draverijen op de korte baan, zoo kon men zich niet voorstellen, dat dezelfde paarden, die op de betrekkelijk lange afstanden zoo snel gingen, het op de korte baan tegen die specialiteiten, zouden kunnen uithouden.

Niet lang duurde deze waan, want nauwelijks werden enkele dier zeer snelle lange baandravers voor deze specialiteit opgeleid, of weldra bleek ook daar hunne meerderheid.

Aangezien een groot deel der draverijen thans open zijn voor vreemde paarden, zoo had dit tengevolge, dat zeer veel Amerikaansche en ook enkele Russische dravers werden inse-

o

voerd, en de heer H. van Wickevoort Crommelin, die tot het jaar 1881 met den bekenden Norfolk hengst Pull-Away had gefokt (ook reeds met Amerikaansche merries) voorzag zich van een uitmuntend gefokten Amerikaanschen draver-hengst n. m. Allouez (in 1890 ingevoerd), wiens hooge waarde als vader-paard wel bevestigd wordt door de tallooze overwin¬

ningen, die zijn nakomelingen, ook dank zij de oordeelkundige opvoeding, de zorgvuldige voorbereiding, en „last not least" de bekwame hand van rijden van den heer A. H. van Wickevoort Crommelin, behaalden.

Wat de snelheidsmaatstaf van harddravers betreft, deze wordt bepaald dooiden tijd, die gebruikt is geworden voor 1000 meter, in draf afgelegd. Deze tijden

Pull-Away.

Sluiten