is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele land met zooveel geestdrift opgerichte af deelingen hoort men niets meer en alleen liet Hoofdbestuur geeft teekenen van leven dooi- het voeren van een papieren strijd met brochures en vlugschriften als projectielen, waar het volk, ondankbaar genoeg, hoogst ongevoelig voor blijft. De moeite, die het hoofdbestuur zich geeft, is te waardeeren, doch we meenen, dat men op den verkeerden weg is en het volk beter zal bereiken, indien men het zoover weet te brengen, dat de afdeelingen jaarlijks een of meer wedstrijden geven in — en hierop willen we ten slotte neerkomen — hardloopen, springen, gewichtwerpen en touwtrekken.

Deze vier takken van sport samengevat onder den naam Athletische Sport, zijn nis geknipt om te worden de sport des volks, om de eenvoudige reden, dat er geen kostbaar materiaal bij noodig is als bij roeien of cricket en elk doodgewoon weiland met geringe moeite en kosten in een geschikt terrein te herschapen is, waar deze sport met succes kan worden beoefend.

Goedkoopte alleen maakt een sport nog niet tot volkssport. Zij moet nog andere eigenschappen bezittten, gemakkelijk te leeren, onder alle omstandigheden te beoefenen, geschikt zijn voor jong en oud en niet te veel tijd vorderen, dit alles vereenigt de athletische sport in zich.

Ieder, die een paar beenen heeft, zonder al te veel cachetten der Westersche beschaving, in 't bezit van een paar normale longen en een dito hart, kan zonder nadeelen en tot groot profijt voor zijn lichaam, hardloopen en verspringen; is het eerste vuur der jeugd er uit, welnu, dan bieden touwtrekken en gewichtwerpen een kalmer en niet minder aangename ontspanning.

Indien »Volksweerbaarheid« deze richting uit wil, dan zal de Nederlandsche Athletiek-Bond haar daarin gaarne behulpzaam zijn, hiervan zijn wij overtuigd. De N. A. 13. zal zulk een gelegenheid met beide handen aangrijpen, want hij zal dan eindelijk het vooruitzicht geopend zien het doel te bereiken, waarna hij sinds zijn oprichting met mannenmoed gestreefd heeft en nog streeft ten spijt van de meest grievende teleurstellingen.

l)e geschiedenis van den N. A. B. is die van den Ahletischen Sport in Nederland, een lijdensgeschiedenis. Der Amst. Sportclub, waarvan wijlen Baron de Salis in die dagen de ziel was, komt de eer toe den stoot gegeven te hebben aan de beoefening der athletiek en de daarmee in verband staande oprichting van den N. A. B. In 1886 gaf deze club op haar terrein achter het Rijksmuseum, voor het eerst wedstrijden, die uitstekend slaagden en bogen mochten op de deelname van vreemdelingen, die in de meeste num-

W edstrijd op den Utrechtschen straatweg.