is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mer in den toen snellen tijd van 5 m. 5 sec. Jibben werd hier derde met 3 sec. langer. Het volgende jaar is Jibben de gelukkige in 5 m. 815, een tijd, die hij in '90 te Hamburg brengt op 5 m. 4«/#. Dat zelfde jaar wint hij te Scheveningen in 5 m. 7 sec. Het kampioenschap gaat echter met Möller naar Duitschland, die wint in 5 m. 204/3. In October zien we den sprinter Spinks zicli wagen op den langen afstand en hij \a int, doch lieel veel beteekent het niet, daar zijn tijd 5 m. 243/5 is.

u0 Sept. J1 is een belangrijke dag, de dag, dat een Hollandsche looper voor het eerst de mijl loopt binnen de 5 minuten. Jibben is de held in 4 m. 591/5 sec. niet Muiier tweede in 4 m. 593/5.

Het kampioenschap gaat weer naar Duitschland, nu met Stamer in 5 111. 2 sec.

Sparta herstelt in 95 de mijl in eere. De Engelschman Christmas loopt hem in 4 m. 47:!/s, met Stok tweede in 4 111. 572/s met voorgift. Deze 4 111. 4735 is een record voor ons land.

Op een Sparta-meeting.

In liet Oosten des lands wordt de eerste geregistreerde mijl geloopen door Steenveldt te Nijmegen in 6 m. 14 sec.

Dat zelfde jaar '90 wint Christmas voor de tweede maal op de Sparta-nieeting, 1111 in 4 m. 53 Vs. Zijn landgenoot Mac, Intosh werd tweede met a/5 sec. langer.

In dit seizoen verschijnt ook De 13ie op de vlakte en loopt op de meeting* door »'s-Gravenhage« gegeven de mijl in 5 111. 62/5 sec., een goed debuut. Hij haalt het volgende jaar nog 2/5 sec. van dien tijd af.

Eerst in 98 gaat Jibben s record er aan. Het gelukt den jeugdigen Hagenaar »Simplex«, 11a een ijverige training liet record te brengen op 4 111. 55-,6 sec., waar liet nu nog op staat.

t Is in datzelfde jaar, dat voor het eerst de 1500 M. opgenomen wordt.

Te Nijmegen wint Hesselink in 5 min. 14 sec., een tijd die door »Clioppy«

23