is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijeen geroepen door den lieer K. W. van Muyden en Sutlierland Royaards kwamen op 15 Februari 181)0, negentien lieeren in liet Hotel Bellevue te Arnhem te saam en werd »de Nederlandsche Vereeniging van liefhebbers en fokkers van rashonden« opgericht.

Op die eerste vergadering was men het er nog niet over eens of eene vereeniging alléén voor luxe-honden zoude worden gesticht, dan wel of ook de jachthonden zouden worden opgenomen, welken een deel der aanwezigen aan Nimrod wilde overlaten, maar al voert Cynopliilia nog trouw den doggenkop in haar wapen, wij weten tocli dat dit beperkend systeem al direct is verworpen en van den beginne af luxe- zoowel als jachthond onder Cynophilia's vleugelen kwamen rusten.

In de Bestuursvergadering van 23 Juni 1890 werd verder op voorstel van den toenmaligen penningmeester l)r. A. J. J. Kloppert het woord „Cynopliilia" d.w. z. ,, Lief de tot den 110110" toegevoegd aan den clubnaam.

Waarlijk een goed voorstel want waar bij een club, of bij hare leden, de liefde tot den hond niet voorzit en de eerste plaats bekleedt, daar ontaardt de edele hondensport in onedelen jaloerschen wedijver, onderlinge ophemeling of wordt middel om geld te verdienen. Van den hondensportsman zonder hart voor den hond, verlos ons, Heere!

Opgericht in 1890 met 40 leden telt Cynopliilia er thans ruim 600, een sprekend bewijs van vooruitgang en bloei, ook eene vingerwijzing dat er naast Nimrod in Nederland plaats was voor nog een groote kynologische vereeniging. Die bloei is in hoofdzaak te danken aan het goede inzicht van het Bestuur om niet contra, maar met Nimrod saam te werken, waartoe reeds vóór de oprichting der vereeniging met het Bestuur van Nimrod geconfereerd werd.

Reeds in het jaar der oprichting werd de eerste tentoonstelling van 4—7 September op de wielerbaan te Scheveningen gehouden, het was een nationale

zoogenaamde „percentage-tentoonstelling" waarvoor uit de kas, een crediet van

f 150, zegge: honderd vijftig gulden was beschikbaar gesteld.

De tweede tentoonstelling was eene internationale te Amsterdam in den Parktuin 24—26 April 1891 gehouden, er wraren 88 klassen en het was één groot succes.

Deze eerste internationale tentoonstelling van Cynopliilia was tevens de eerste gehouden onder leiding van Dr. A. J. J. Kloppert, die zich op dit gebied eene zeldzame reputatie veroverde, eene reputatie even waarlijk verdiend als door allen erkend.

Trouwens staan onze Nederlandsche tentoonstellingen in het buitenland bijzonder hoog aangeschreven, ze worden dan ook goed voorbereid, er is een rijke oogst van prijzen en het verzorgen der honden, en de verzending na afloop worden serieus behandeld.

Dat men tegenwoordig na afloop eener hondententoonstelling, onverschillig