is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planeten, sterren, kometen, lichtgevende nevelvlekken, en asteroïden, draaiende en wentelende om „de groote hond" — en vinden wij in Nederland diverse clubs ijverende voor het houden, fokken en tentoonstellen der verschillende hondenrassen.

Daaronder worde in de eerste plaats vermeld: de vereeniging Kynos, opgericht te Nijmegen 5 Juni 1895. Deze club — en hiervoor brengen wij haar een eeresalut — trekt zich het lot van den trekhond in Nederland aan, looft eereprijzen uit o]) tentoonstellingen, laat sportcouranten onder hare leden circuleeren en maakt zich nuttig op kynologisch gebied.

Dan werd, ik meen in 1898, de Kynologenclub te Amsterdam opgericht, cene plaatselijke vereeniging, die ook prijzen uitlooft op onze diverse hondententoonstcllingen, maar die zich in hoofdzaak ten doel stelt, liet onderling gezellig verkeer der hondenvrienden in de hoofdstad te bevorderen.

Hierna volgen de speciale clubs gevormd door vereeniging en samenwerking van liefhebbers die hetzelfde hondenras bij voorkeur, houden, fokken en protegeeren.

De eerste dier clubs — naar anciönneteit — is de Grifïonclub, opgericht 29 Juli 1888 door onzen landgenoot en meester-kynoloog E. K. Korthals. Deze club met bestuurszetel in Duitschland heeft in Nederland talrijke leden, zij geelt tentoonstellingen en stelt prijzen daarop disponibel, ook houdt zij jaarlijks twee veldwedstrijden, een in liet voorjaar en een in het najaar. De club telt ruim 200 leden en heeft in Beiëren en in België zelfstandig opgerichte afdeelingen die ook in die landen geregeld veldwedstrijden houden. Het stamboek dezer club dateert van hare oprichting en zijn daarvan vijf deelen verschenen tot op heden.

De Nederlandsche Duitsche-Doggenclub werd opgericht 1 Mei 1898. Zij voert, als Cynophilia, den duitschen dog in haar wapen en bevordert door clubtentoonstellingen en het uitloven van prijzen, het houden en aanfokken van dit welbekende ras.

De Nederlandsche Setterclub werd opgericht 9 October 1S93. Ook deze vereeniging houdt veldwedstrijden voor hare honden, in vereeniging meestal met de Nederlandsche Pointerclub die in 1896 ontstond, tevens prijzen beschikbaar stellende voor beide rassen op tentoonstellingen.

De Nederlandsche Duitsche Staande Hondenclub dateert van December 1895. Zij tracht door het houden van veldwedstrijden en het uitloven van prijzen op tentoonstellingen, het ras te veredelen. Helaas werd niet altijd voldoende deelneming in Nederland voor die wedstrijden gevonden, die toch zoo nuttig en practisch zijn, haar streven diende beter ondersteund te worden en meer bijval te vinden, moge dit spoedig ingezien worden door de eigenaren van continentale jachthonden ten onzent.

Verder hebben wij de Nederlandsche Teckel- en Bassetclub opgericht 6 Januari 1896,