is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Roei- en Zeil vereen iging »de Am* fel«, te Amsterdam, in 1S74 ;

De Zeil- en Roeivereeniging >Neptunus«, te Delfzijl, in 1870;

De Zeilvereeniging > Warga<t te Warga, in 1876;

De Zaanlantlsche Zeilvereeniging, te Zaandam, in 1832;

De Zeil en Roeivereeniging »ïlollandia«, te Oudshoorn, in 1882 ;

De Zeilvereeniging »De Eendracht«, te Akkrum, in 1883;

De Roei- en Zeilvereeniging »Daventria«, te Deventer, in 1884 ;

De Zeilvereeniging »Bet LJ«, te Amsterdam, in 1885;

De Roei- en Zeilvereeniging >> JLet Spaarne«, te Haarlem, in 18S5 ;

De Zeilvereeniging Lekker kerk* ^ te Lekkerkerk, in 1887 ;

De Zwolsche Zeil- en Roeivereeniging, te Zwolle, in 1888, en verder tusschen die jaren nog de Zeilvereeniging »Aeolus«, te Ileeg, de Zeilvereeniging * Zuiderzee <, te Hindeloopen; de Zeilvereeniging »Oostergoo«, te Leeuwarden ; de Zeilvereeniging »Sneek«, te Sneek, en de Zeilvereeniging > Workum«, te Workum, terwijl eindelijk nog in 1899 werd opgericht de Marine Jachtclub, te Nieuwediep met afdeelingen te Amsterdam en te Hellevoetsluis.

Voor een klein land als het onze waren er dus genoeg. Echter moet men niet vergeten, dat de meeste der Friesche vereenigingen slechts plaatselijk belang hadden, en aan het einde dezer eeuw is er geen dier clubs, die ook maar een eenigszins belangrijke plaats inneemt. Hoofdzakelijk komt dit omdat er tusschen de llollandsche en Friesche zeilers geen genoegzame aansluiting bestaat en terwijl de eerste zich meer en meer de nieuwere ideeën op dit sportgebied aanpasten, bleven de laatste steeds op liet oude standpunt staan en geraakten daardoor meer en meer op den achtergrond. De zeilsport, die zijn hoogsten trap bereikte tusschen de jaren 184(5 en 1870 begon toen in belangrijkheid te dalen. Daartoe werkten mede de uit¬

vindingen die het reizen zooveel gemakkelijker begonnen te maken, waardoor men minder aan plaats gebonden werd, het verminderen van geschikte vaarwateren, door droogleggingen, indijkingen, enz. en de vele andere takken van sport, die langzamerhand burgerrecht begonnen te krijgen. De roeisport, die vroeger slechts door gehuurd volk bedreven werd, Averd nu vlijtig door liefhebbers beoefend en vele roeivereenigingen werden tusschen 1866 en 1886 opgericht, die voornamelijk jongelieden, die vroeger meer in zeilen belangstelden, tot zich trokken. Het vorstelijk huis, dat persoonlijk veel aan en voor dezen sport gedaan had, toonde niet meer die persoonlijke belangstelling, ofschoon het door het schenken van bijdragen aan de Koninklijke Ne¬

derlandsche Zeil- en Roeivereeniging toch nog steeds van belangstelling blijken gaf

28

„Sperwer" Boeier 1886.