is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstellen over den sport te doen uitkomen, dat de Nederlandsche wielrijder ook bij het invoeren van vreemde gebruiken op Nederlandschen bodem steeds getracht heeft, zooveel mogelijk, door Nederlandsche benamingen de vreemde te

vervangen. De judge bijv. werd kamprechter, de scratchrace wedstrijd van meet en een match werd tweekamp. Niet één tak van sport waar dit gebruik van Nederlandsche woorden zoo werd doorgevoerd.

Het voorjaar van 18S5 (den 6 April) gaf ons den eersten wielerwedstrijd in Nederland, uitgeschreven door de 's Gravenhaagsche vereeniging ,,de Ooievaar" op den Wassenaarschen weg. Yan heinde en ver waren er toeschouwers en deelnemers gekomen. De baan was zeer primitief, een eindje weg, dat uitliep in een zandweg, was met touwen omspannen en met graszoden in tweeën gedeeld. Eerst zou er een wedstrijd in het hardrijden zijn, zoowel een op tricycle als een bicycle en daarna een wedstrijd in het kunstrijden.

Hier op deze baan behaalde Emile Kiderlen zijn

E. Kiderlen. eerste overwinning, Jhr. Eduard de Stuers was No. 2

en J. A. van Vollenhoven No. 3. Tn den driewielerwedstrijd werd Kiderlen door Van Raden verslagen.

Kiderlen, is er een naam in onzen jongen sport meer populair geweest ? Heeft ooit een rijder meer gedurfd, meer overwinningen behaald? O, zij, die nu de wedstrijd-verslagen volgen, weten niet wat een stalen volharding, wat een zedelijken moed er noodig was om toen ter tijde, toen de woorden ,,trainen" en „poulain" voor een wielrijder abacadabra zouden geweest zijn, zich op te werken tot den eersten rijder van Europa. Kiderlen, de rijder, die, volgens een Engelsch deskundige (Dr. Turner), de snelste rijder was, die ooit bestaan heeft. Hij, in zijn eersten wedstrijd op den driewieler verslagen, werd de snelste rijder op dat type van machine. Het gebeurde in 1887, dat Kiderlen, niet voldaan door zijn overwinningen in Nederland, Duitschland en België, naar Engeland overstak om de blue ribbon — het Engelsche kampioenschap — te veroveren. Sinds de oprichting van de I. C. A. hebben deze kampioenschappen veel van hun glans verloren, maar destijds waren the English Championships open voor de geheele wereld en werden dan ook als wereldkampioenschappen beschouwd.

Nimmer had echter een buitenlander met succes aan dezen wedstrijd deelgenomen. Tn hunne verwaandheid meenden de Engelschen zich onoverwinnelijk, doch daar kwam Kiderlen; Avel waren op de bicycle spoedig zijn kansen verkeken, maar de 1 Mijl driewieler, het hoofdnummer voor dat type, wrerd glansrijk door hem gewonnen (30 Juni 1887). Zijne grootste overwinning had hij echter een week te voren den 23 Juni bevochten op de Alexandra Palace baan te Londen. Luister slechts wat de Kampioen, die destijds zeer ,,tamme" verslagen gaf, er over