Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De groote aantrekkingskracht van het subtiele, ging ook van dit corso uit. De ranke vormen van het rijwiel, nog verhoogd door den tooi van lelies en crysanthen en de slingers van bladeren in al hun nuances van groen tot bruin, kwamen nu eerst goed tot hun recht bij de kleedij der berijders en hunne fair-companions, gehuld óf in de bonte kleuren der costumes uit vroegere eeuwen óf in eenvoudige nauwsluitende kleedjes, overeenstemmende met de kleuren der bloemen van hun rijwiel. Tusschen deze honderde wielrijders, somtijds tot geestige groepen vereenigd, dan weer schijnbaar los bijeengevoegd, één tint van kleuren vormend, de forsche herauten op hunne, op zijn 17e eeuwsch-opgetuigde zware, Her-stappende paarden en de groote zegewagens, waarop tusschen bloemen schoone maagdelijnen gezeten waren, voorstellende allegorische figuren, betrekking hebbende

Zaanlandsche groep van het Bloemencorso te 's-Gravenliage.

op het huldigingsfeest of den wielersport en dat alles werd weer overwuifd door talrijke vaandels en honderde vlaggen van allerlei vorm en kleur. liet was één oogenpracht, één schittering in liet helle zonlicht, die vele kilometers lange stoet, welke onder de opwekkende toonen van de schei-klinkende militaire muziek de residentie doorsneed, na eerst langs Hare Majesteit de Koningin gedefileerd te hebben. De jeugdige Vorstinne toch had den A. N. W. 1?. de groote eer bewezen om vergezeld van de Koningin-Moeder, den Prins en Prinses von Wied en talrijke leden van de hofhouding op een speciale door den Bond daarvoor gebouwde tribune, deze hulde-betooging van het jonge Nederland — vertegenwoordigd in den meest verbreiden en door zijn practische toepassing meest nuttigen sport — in ontvangst te nemen.

Sluiten